مشاوره ژنتیک پزشکی- تشخیص قبل از تولد

مرکز تخصصی مشاوره ژنتیک

Neonatal Screening

 

I - INTRODUCTION

1- Neonatal screening for a metabolic disease must address a frequent pathology for which there is an efficient treatment and only if this treatment is applied early in life.
2- The screening must be universal
3- Urine sample screening test

II - PHENYLKETONURIA

1- Epidemiology
2- Physiopathology
3- Hyperphenylalaninemia
4- Dihydropteridin reductase deficiency
5- Hyperphenylalaninemia can be detected after a few of days of normal feeding
6- Clinical forms, differential diagnosis
7- Treatment
8- Dihydropteridine reductase deficiency

III - CONGENITAL HYPOTHYROIDISM

1-Epidemiology
2-Neonatal screening
3-Dosage methods
4- Treatment

IV COROLLARY

1- Overview of international practices
2- Overview of diagnosable diseases
3- Treatment
4- Diseases with apparent symptoms during the post natal period
5- Genetic counselling / informed consent
6- Development

version pdf

*

 

I - INTRODUCTION

1- Neonatal screening for a metabolic disease must address a frequent pathology for which there is an efficient treatment and only if this treatment is applied early in life.

The universal screening of phenylketonuria and hypothyroidism are good examples of this concept.
Those are diseases that affect approximately 1 out of 10,000 neonates,

 • leading to a serious encephalopathy during the neonatal period if no efficient treatment is applied and for which there are screening tests that are:
 • specific,
 • sensitive,
 • not costly and to which there is a good response,
 • this leads to the establishment of regional and national infrastructures,
 • including accredited specialized laboratories.

 

2- The screening must be universal

 • unless otherwise specified all newborns must have access to the program
 • the laboratory personnel and the clinicians analyse results, control positive and dubious results, carry on the necessary investigations and establish a treatment,
 • in practice: these tests are performed at the time of discharge of the mother from the maternity, (between the 2nd and 7th day after delivery,
 • the metabolic disorder is then diagnosable,
 • before any clinical sign appears in the newborn,
 • the blood is drawn by heel prick on a filter paper identified with the newborn hospital card vital information.

 

3- Urine sample screening test

 • a few health services have adopted the urinary screening that is done around the 3rd week of life from a filter paper containing a urine spot taken from a damp diaper. The dried filter paper is mailed to the screening centre by the parents.
 • this urinary screening test was initiated in the Province of Quebec in the early seventies; it is one of the few programs that exist in the world. It allows the early detection of organic acid disorders, or other disorders which could have been missed by the blood tests done during the first week of life if the protein intake was insufficient to reveal a metabolic block.

 

II - PHENYLKETONURIA

1- Epidemiology

 • autosomal recessive disease,
 • risk of recurrence : ¼,
 • q gene frequency = 1%,
 • frequency of affected homozygotes: q2 = 0.06 to 0.1%.

2- Physiopathology

 • phenylalanine hydroxylase deficiency,
 • a classical form that is treatable.

3- Hyperphenylalaninemia

 • increase in number of catabolites of Phenylalanine (Phe),
 • deficit of metabolites downstream to the enzyme (tyrosine, dopa, melanin…).

4- Dihydropteridin reductase deficiency

 • severe form with:
 • hyperphenylalaninemia, and hypertyrosinemia,
 • serotonine and norepinephrenine deficiency downstream to this enzyme
 • evolution without treatment:
  within a few weeks digestive problems, skin lesions and convulsions are observed, with a delay in psychomotor development, deteriorated general health leading to death in absence of treatment. One must obtain blood and urine samples and a liver biopsy for a post mortem diagnosis and early treatment of a close relative, undiagnosed brother or sister. If the treatment was instituted too late the child will develop a profound psychomotor retardation (IQ= 29 to 50) a with a number of neurological disorders and hypopigmentation.

5- Hyperphenylalaninemia can be detected after a few of days of normal feeding

 • normal Phenylalanine level < 4mg/100 ml (Other ref: <300mM),
 • the test result is available within 15 days,
 • automated fluorometric blood dosage of phenylalanine.

Note : the tests will detect hyperphenylalaninemia but not its cause: it could be a true enzymatic deficiency or transitory, (prematurity manifested by hyperphenylalaninemia and hypertyrosinemia or excess nutritional phe intake). The diagnosis must be confirmed by more precise blood tests.

6- Clinical forms, differential diagnosis

 • Deficit in dihydropteridine reductase: hyperphenylalaninemia,
 • <20mg/100ml; rapid lowering of Phe level with the diet but unpreventable neurological deterioration.

7- Treatment

 • Phenylketonuria.
  Hypoprotein diet with a low Phe content to assure the child will have the intake needs in Phe (to avoid overloading or deficit…..biological control: 3mg/100ml < Phe < 10mg/100ml (other ref: 100mM to 300mM)
 • Neonatal diet
  Low Phe diet during infancy and if possible kept during adulthood; strict control of mother's Phe level: if it is to high during pregnancy there is an increased risk of foetal demise.

8- Dihydropteridine reductase deficiency

Treatment : substitution by tryptophane and serotonine, close follow up, genetic counselling and psychological aid.

 

III - CONGENITAL HYPOTHYROIDISM

1-Epidemiology: 0. 03 to 0.06 % births

2-Neonatal screening

In most programs TSH is measured on filter papers. If TSH is elevated the diagnosis must be confirmed with plasma measurements ( TSH, free T4, total T3)

3-Dosage methods

 • Dosage of TSH (thyroid stimulating hormone),
  normal level < 12µU/ml ; pathological level> 30µU/ml ; intermediate level 15-30µU/ml : control indicated.
 • Dosage of T4 (thyroxine or Tetraiodothyronine) by radioimmunology.
 • Identifies all thyroid primary and secondary deficits but presence of false positive, (3% of positive results are detected by this method).
 • Hypothalamo-hypophysary disorders are not detected by this method
 • Confirmation by complementary tests: scintigraphy and measure of maternal thyroid antibodies and dosage of thyroglobulin.

4- Treatment :

Initially 10µg/kg de L Thyroxine with periodical controls of thyroid function every 3 months until one year of age then every 6 months until three years of age and thereafter every year.

 

IV COROLLARY

1- Overview of international practices

An overview of measures taken throughout the world confirms that neonatal screening was initiated in several countries in different ways and in most cases in relation to the populations more at risk to develop a metabolic disease like phenylketonuria hypothyroidism and / or cystic fibrosis (mucoviscidosis).

This is particularly true for blood dyscrasias such as sickle cell anemia and thalassemia, two diseases that are more frequent in the Mediterranean countries, Africa and Asia. Tyrosinemia is frequent in Finland and the Quebec Saguenay region. This implies that specific screening tests are developed according to the mutant gene frequencies found in certain populations that often live in isolates.

Neonatal screening programs have been adopted by several countries. For instance neonatal screening for phenylketonuria and hypothyroidism are current practice in several countries of North America, Europe, in Japan New Zeland, Australia, Israel and more recently in China and South America (WB Hanley, personal communication).

TANDEM MASS SPECTROMETRY
The development of tandem mass spectrometry (MS/MS) has allowed in recent years the detection, confirmation of diagnosis and the follow up of newborns affected with phenylketonuria, hepatorenal tyrosinemia and MCAD (medium-chain acyl co-enzyme A dehydrogenase) deficiency and will probably be a screening tool for several metabolic disorders such as organic acidurias and urea cycle defects.

 

2- Overview of diagnosable diseases

Approximately 2 to 40 metabolic diseases can be detected in the neonatal period.
The majority are in need of medical intervention, some will need a close surveillance.

 • Hereditary metabolic diseases :Phenylketonuria, hepatorenal tyrosinemia, organic aciduria, fatty acid oxidation defects,….
 • Blood dyscrasias : Thalassemia, sickle cell anemia
 • Endocrine diseases : Hypothyroidism, adrenal hyperplasia
 • Infectious diseases : Human immuno deficiency virus (HIV)
 • Others:
  • Hearing deficit
  • Cystic fibrosis ( mucoviscidosis)
  • Duchenne muscular dystrophy

 

i- Hearing deficit

It is generally accepted that neonatal screening can apply to non metabolic diseases like hearing deficits.
A number of health services have initiated hearing evaluation by otoacoustic emissions in the neonatal period for newborns aged from 30 months of gestation to full term.
This neonatal screening for hearing has the same goal as the screening programs for cystic fibrosis and Duchenne muscular dystrophy(DMD) that is to minimize secondary effects of evolutive diseases.

ii-Cystic fibrosis

In cystic fibrosis a diagnosis made in the early infancy allows the introduction of a special diet: studies have shown an improvement in the general health and growth of the patient.
The incidence of cystic fibrosis being between 1 in 2000 to 1 in 4000 births, this screening program has been adopted by several health authorities. A family study and genetic counselling are applied.

iii-Duchenne Muscular dystrophy (DMD)

In muscular dystrophy the advantage of an early treatment does not seem as efficient since the age of onset of the disease is variable and often the motor symptomatology is non specific and may be similar to certain orthopedic disorders. In the future an improved detection method, reducing positive and negative results, would allow to reconsider the indication to screen for DMD in the neonatal period.

iv-Immunodeficiency virus (HIV)

The screening for the immunodeficiency virus (HIV) in the neonate is controversial on ethic and clinical grounds. Although the early treatment of the newborn who is a virus carrier seems to prevent the acquired immunodeficiency syndrome several groups contest the universal neonatal screening for the virus since there is an elevated risk of individual and ethnic discrimination.

 

3- Treatment

Following biochemical, enzymatic and molecular studies that confirm the diagnosis a treatment is applied :

i- Dietary restrictions, special products, supplements….., food banks

As shown in phenylcetonuria the alimentary restrictions and special foods will prevent overloading of catabolites deleterious to the child development. Protein or specific amino acid restrictions are indicated in most metabolic diseases. Food banks are generally under the state supervision and are responsible for the availability of special foods to the patient.

ii- Replacement therapy

 • organs: the patient may be in need of an organ replacement like the liver transplantation in hepatorenal tyrosinemia in addition to a special diet. However in this particular disease the introduction of NTBC ((2-(2nitro-4-trifluoromethylbezoyle-1,3-cyclohexamedione)) stops an enzyme in the tyrosine metabolism leading to the decrease of succinylacetone that is toxic for the liver and responsible for severe neurological effects. This therapeutic approach has totally change the treatment of this disease in addition to eliminating a risky and costly liver transplant, and improving the patient well being and survival.
 • enzymes,proteins: the replacement of enzymes and proteins is under development and evaluation of its therapeutic potential. For example a small number of patients suffering from Hurler or Hunter diseases, two mucopolysaccharidoses with a severe prognosis have been treated with synthetic enzymes but the beneficial effects of this procedure are limited. The enzyme replacement therapy combined with the recombinant human a-L-iduronidase in Hurler syndrome is nevertheless encouraging and further trials are planned. The enzyme replacement thererapy can be done with normal bone marrow transplantation from a compatible donor. Replacement of proteins like globulins and insulin are also good examples of replacement therapy.

iii-Gene therapy

The introduction of a gene in a patient, with an appropriate vector to correct an abnormal metabolism. This domain is under sustained research particularly in cancerology and in the study of hereditary degenerative diseases

 

4- Diseases with apparent symptoms during the post natal period

 • hypertrophic cardiopathy
 • acyl-COA deficiency
 • hyperammonemia
 • intermittent leucinosis
 • others….

One may identify among hereditary diseases those for which the symptomatology is absent in the neonatal period but appears later during infancy or in adolescence and those that have a true late age of onset during adulthood.
Among metabolic diseases with late manifestations one notes the intermittent leucinosis that has a residual enzymatic activity enough to delay the appearance of symptoms if there is no increase in intake of food containing branched chain aminoacids. An infectious disease in the child may trigger typical manifestations of this disease commonly called maple syrup urine disease because of the urine odour.

 

5- Genetic counselling / informed consent

Access to neonatal screening in a modern society is primordial. However for economical reasons or expertise disponibility all newborns will not be tested. The number of diagnosable diseases has increased in recent years and this stresses the importance at least to identify populations that are more at risk to develop a disease.

Parents' consent for the screening test is not obligatory in all states. There are a number of policies regarding the access to the test. According to countries and regions a neonatal screening test informed consent may be:

i. mandatory,
ii. mandatory with option to refuse the test or
iii. optional.

If the screening test is positive a genetic counselling is offered to parents in view of a future pregnancy and, if they agree, to other family members identified as individuals at risk. A prenatal diagnosis can also be offered if a diagnosis can be reached by studying amniotic fluid or cells.

 

6- Development

Who will assume the development cost of these programs ? In general the state is responsible and must also see to the follow up of patients who had a positive screening test, to the long or short term appropriate treatment, and the genetic counselling to be offered to the parents of the positively screened individuals.

The institution or other accredited organism is also responsible to the development of screening techniques and their validation.
The use of tandem mass spectrometry leads to new therapeutic approaches, increase the survival of children for whom a diagnosis is made early who will eventually rely on the take over by adult medicine services.

Ethics committees and the scientific community may be invited to study the merit of new disease screening methods developed and proposed by research groups: it is then the duty of ethic committee members to formulate an advice in consultation with the population on the pertinence of introducing new screening tests.


Contributor(s)

Written 05-2005 Louis Dallaire, Jean-Loup Huret

Citation

This paper should be referenced as such :
Dallaire L, Huret JL . Neonatal Screening. Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. May 2005 .
URL : http://AtlasGeneticsOncology.org/Educ/NeonatID30056ES.html

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 10:57  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

Prenatal Diagnosis

 Introduction

I- Families at risk

I- 1. Advanced maternal age
I- 2. Recurrence of numerical and structural chromosomal anomalies
I- 3. Fragile X syndrome and mental retardation
I- 4. Chromosomal instability
I- 5. Hereditary metabolic diseases
I- 6. Neural tube defects

II- Foetal Ultrasonography

II- 1. Ultrasonography
II- 2. Cardiac ultrasonography
II- 3. Markers suggesting the presence of a birth defect
II- 4. Foetal defects detected by ultrasound during the second trimester of pregnancy
II- 4.1. Nervous system anomalies
II- 4.2. Cardiovascular defects
II- 4.3. Thoracic anomalies
II- 4.4. Gastro intestinal malformations
II- 4.5. Urogenital malformations
II- 4.6. Musculo skeletal malformations
II- 4.7. Other anomalies

III- Techniques to obtain foetal tissues

III- 1. Amniocentesis
III- 2. Chorionic villus sampling (CVS)
III- 3. Cordocentesis
III- 4. Foetoscopy
III- 5. Fetal cells in maternal circulation

IV- Congenital anomalies due to single gene defects

V- Maternal serum markers

V- 1. Neural tube defects
V- 2. Trisomy 21 or Down syndrome

VI- Fluorescence in situ hybridization (FISH)

VII- Future perspectives

VII- 1. In utero treatment
VII- 2. Preimplantation diagnosis
VII- 3. Preconception screening


* 
Introduction

Prenatal diagnosis answers the need to detect early in pregnancy a number of foetal anomalies and genetic diseases. The prenatal diagnosis of genetic diseases has become widely available for pregnancies at risk in the last three decades. In 1976 results of three multicentric studies, realized in America and Europe, confirmed that the tests performed on amniotic fluid cells (amniocytes) were reliable and that the amniocentesis done during the second trimester was a low risk procedure both for the mother and her foetus.
Approximately 3% of viable foetuses would be born with a severe anomaly. We now feel the impact of prenatal diagnosis on the incidence of severe defects at birth since a number of them will be diagnosed as early as the end of the first trimester.
If a woman is known to be at risk to conceive a child with a genetic disease a prenatal diagnosis could be indicated. Knowing the nature of the anomaly to be detected, this diagnosis can be realized in ultrasonography, with or without the study of amniotic fluid cells or other foetal tissues. Before any intervention or use of an invasive procedure is attempted, the sine qua non rule of prenatal diagnosis is to make sure that the genetic disease, likely to be present, is detectable and that there is a possibility to show or exclude this defect by testing the foetal tissues. Prenatal diagnosis allows couples at risk to envisage a pregnancy since an alternative is now offered to them.

I- Families at risk

I- 1. Advanced maternal age
Women who are 35 or more at delivery have a higher risk of giving birth to an infant with a chromosomal defect due to a non disjunction. This increased risk is due in part to ovum aging. This risk increases with age ( fig1) and frequently involves a trisomy 21 (Down syndrome) that is the most frequent autosomal anomaly. Trisomies 13 and 18 and sex chromosome defects, XXY and XXX are frequently observed in children born to mothers in this age group. Among countries where prenatal diagnosis is available selection criteria for the availability of prenatal diagnosis is variable and amniocentesis will generally be offered to pregnant women aged 35 or more at the time of delivery. The availability of preventive medical measures for pregnant women may include a screening test for trisomy 21 by testing for maternal serum markers ( see serological markers). This screening test, to some extent, may allow the identification of women more at risk of bearing a trisomic child and, if the test was negative, reassure those who would elect not to have an amniocentesis.

Figure 1 - Maternal age and incidence of trisomy 21 at birth
 

I- 2. Recurrence of numerical and structural chromosomal anomalies
all chromosomal defects (see also : Chromosomes abnormalities ) resulting from a division error, or non disjunction, can reoccur in more than 1% of cases in a subsequent pregnancy and this risk can be very high for a woman in the 30 years or less age group. At the age of 20 the risk of trisomy 21 is approximately 1/2000, 1/1200 at 25, 1/900 at 30, 1/400 at 35 , 1/100 at 40 and 1/40 at 45 years of age. This phenomenon also implies that the aneuploidy can involve chromosomes other than the one diagnosed initially. For instance a woman who had conceived a child with a trisomy 21 could, in a subsequent pregnancy, bear a child with a trisomy 13 or 18, or even a sex chromosome anomaly XXX or XXY. It is also possible that a trisomy involving other autosomes be non viable and result in an early miscarriage.
familial chromosomal translocation: one of the parents is carrier of a balanced chromosomal translocation and according to: 1- the type of translocation, 2-the importance of the segments involved, 3- the segregation of chromosomes in meiosis, there is variable risk frequency:

 • of spontaneous miscarriage due to a major imbalance of the chromosomal complement
 • to give birth to an affected infant with a viable chromosomal defect
 • that the foetus be a normal carrier like one of his parents
 • and the foetus may have a normal karyotype

  When an individual is found to have a structural aberration the rule is to obtain the karyotype of his parents and if necessary of the siblings: first to find the origin of the defect and second to inform family members of the reproduction risk if themselves are normal physically but carriers of a translocation (fig 2). We also suggest to karyotype couples who have a personal or familial history of repeated foetal losses or birth of children with mental retardation with or without malformations or dysmorphism.
   

  Figure 2 - Partial family tree of a translocation 4;18
   
 • individuals with a Fragile X syndrome (see also : Dysgonosomies and related syndromes ) have a peculiar facies and mental retardation of variable severity. The chromosomal study reveals a reduced density of the chromatin in region Xq28. The genetic defect was identified as an abnormal CGG triplet amplification (>60) at the Xq27.3 locus. If a child is affected, his mother can be a carrier (we then speak of pre-mutation) of the syndrome and she is expected to have an amplification of triplet CGG in the range of 60 to 200. The amplification inhibits the expression of gene FMR-1. Individuals of both sexes can be affected but males are generally more severely affected.
 • if there is a positive family history of X linked mental retardation a molecular study may allow the detection of a Fra X syndrome and if indicated a prenatal diagnosis could be offered.
   
  I- 4. Chromosomal instability

  Some syndromes, called chromosome instability syndromes manifest an unstable chromosomal structure. We cite here as exemples Fanconi disease characterized by anemia, growth delay, skeletal anomalies and Bloom syndrome characterized by anemia, dwarfism and light hypersensitivity. Both have increased chromosomal breakages and affected individuals are predisposed to cancer. These diseases have an autosomal recessive mode of inheritance and the recurrence risk is 25 % after the birth of an affected child. Chromosomal exchanges are frequent in Fanconi disease while sister chromatin exchanges are observed in Bloom syndrome. Using appropriate techniques for the culture of foetal cells and special staining techniques for the chromosomes, these syndromes can be diagnosed prenatally when the parents have been shown to be heterozygous or normal carriers.
  However the demonstration of specific mutations in those rare diseases is not always feasible. If a prenatal diagnosis is requested one can count on the molecular study of foetal cells only if parental mutations have been identified prior to the procedure.

  I- 5. Hereditary metabolic diseases
  a-metabolic disease diagnosed in a child and finding of an enzyme deficiency or a mutation that could be detected in a subsequent pregnancy.
  b-known metabolic disease: the study of the parents show that they are both carriers (heterozygous) and that they have a 25% risk of conceiving an affected child like in cystic fibrosis. Due to the high gene frequency of this disease screening programs to detect carriers are now being offered in some high risk populations.

  I- 6. Neural tube defects
  Neural tube defects have a multifactorial etiology and their incidence is widely variable. They used to be more frequent in the British Isles, Canada, China and other countries like Hungaria with an incidence of 5/1000 births and a recurrence risk of 5%. In France and United States the incidence was more like 1/1000 with a low recurrence risk.
  It has been shown, first in Great Britain, that the intake of folic acid may help the closure of the neural tube and lower the recurrence frequency in high risk pregnancies. Closure of the neural tube takes place during the first 4 weeks of embryogenesis. The intake of folic acid as soon as a pregnancy is planned, and for the first two months has reduced the incidence and recurrence of the neural tube defects.
  It is highly recommended when there is a family history of neural tube defect to monitor a pregnancy in ultrasonography to make sure that both foetal cranium and rachis are normal. In families at risk it is very important to encourage the intake of folic acid as soon as a woman plans a pregnancy or cease all means of contraception.
  Spina bifida aperta: opening of the tissues over the bone defect with or without extrusion of the meninges; it is occulta if the skin is normal.
  Anencephaly: closure defect of the cranial vault. The skull defect may be limited to a region of the cranium and be variable in size, we then refer to an encephalocele
  Open lesions of the neural tube and cranium induce an elevation of alpha-foetoproteins in amniotic fluid and subsequently in maternal serum .
  If there is a history of previous or familial microcephaly a family study will help determining if this is a hereditary defect: autosomal dominant or recessive. Ultrasound examinations of the developing foetus may facilitate the follow up of the head bi-parietal diameter and circumference, but only severe growth deficiencies will likely be detected.

  II- Foetal Ultrasonography

  II- 1. Ultrasonography (Fig 3) makes use of ultrasounds to study tissues and organs. It is applied from the first trimester but it is only during the second trimester that one can best evaluate foetal morphology and preferably around the 18th week of gestation.

  Figure 3 - Fœtal ultrasound at 16 weeks of gestation
   

  II- 2. Cardiac ultrasonography, that allows examination of great vessels and heart chambers, is done usually around the 20th week of pregnancy.

  II- 3. Markers suggesting the presence of a birth defect.
  Ultrasonographic markers are variations observed during the ultrasound session that will alert the examiner to the possibility of an abnormal foetal development or a genetic disease. Those markers can reveal for example the possibility of a chromosomal anomaly such as a trisomy 21, 13, 18, or a chondrodysplasia.
   

  ULTRASOUND MARKERS SUGGESTING THE PRESENCE OF A FOETAL ANOMALY

 • Abdominal calcifications (meconial peritonitis)
 • Bladder hypertrophy (urethral valve)
 • Bone hypodensity (hypophosphatasia)
 • Cerebral ventricles increased (hydrocephaly)
 • Cono-truncal defect or defect of the heart common trunk, manifested as a tetralogy of Fallot or a vascular defect (Di George, and velo-cardio-facial syndromes secondary to a deletion — del 22q11-)
 • Cranial vault ossification defect (anencephaly)
 • Cystic hygroma (Turner syndrome, 45X)
 • Double buble in the gastric region (duodenal atresia)
 • Endocardial cushion defect, or of the primary cardiac septum, described as an atrium septal defect (trisomy 21)
 • Facial hypoplasia and cleft lip ( trisomy 13 - holoprosencephaly)
 • Fractures (osteogenesis imperfecta)
 • Increased number of choroidal cysts ( trisomy)
 • Increased volume of cerebral ventricles (hydrocephaly)
 • Lemon sign, lemon shape head (spina bifida)
 • Long bones shortening (bone dysplasia)
 • Nucal skin folds increased (trisomy 21)
 • Persistant flexed fingers (trisomy 18 - arthrogryposis)
 • Polydactyly (trisomy 13; Ellis Van-Creveld syndrome)
 • Pterygium colli (Turner syndrome; pterygium multiple)
 • Stomach unseen (oesophageal atresia)
 • Thoracic deformity (skeletal dysplasia)

  II- 4. Foetal defects detected by ultrasound during the second trimester of pregnancy

  II- 4.1 Nervous system anomalies

 • Anencephaly
 • Cyst of the posterior fossa
 • Encephalocele
 • Facial dysplasia
 • Holoprosencephaly (cerebral ventricle and facial anomalies)
 • Hydrocephaly
 • Microcephaly
 • Myelomeningocele
 • Porencephaly ( cystic lesions of the brain)
 • Rachischisis (significant vertebral closure defect)
 • Spina-bifida <

  II- 4.2 Cardiovascular defects

 • Arythmia
 • Pericardial fluid collection
 • Septal defect
 • Situs inversus
 • Valvular defect
 • Vascular anomalies
 • Ventricular hyperplasia
 • Ventricular hypoplasia

  II- 4.3 Thoracic anomalies

 • Atresia of the oesophagus
 • Diaphragmatic hernia
 • Pleural effusion
 • Intrathoracic cysts

  II- 4.4 Gastro intestinal malformations

 • Absence of abdominal muscles
 • Ascites
 • Cystic lymphangioma
 • Diaphragmatic hernia
 • Intestinal atresia
 • Laparoschisis (para-umbilical extrusion of abdominal viscerae)
 • Mesenteric cyst
 • Omphalocele (umbilical hernia of abdominal viscerae)
 • Umbilical cord tumor (chorioangioma)

  II- 4.5 Urogenital malformations

 • Hydronephrosis
 • Hydroureter
 • Polycystic kidneys
 • Renal agenesis
 • Teratoma
 • Urethral valve

  II- 4.6 Musculo skeletal malformations

 • Arthrogryposis
 • Bone dysplasias
 • Club foot
 • Fractures
 • Limb palsy
 • Limb reduction defect
 • Mineralization defect
 • Pterygium colli,
 • Pterygium multiple,

  II- 4.7 Other anomalies

 • Acardiac monster
 • Amniotic band
 • Cystic lesions
 • Siamese twins
 • Teratomas
 • Tumors
   

  III- Techniques to obtain foetal tissues

  III- 1. Amniocentesis
  The amniocentesis (fig 4) is early if done around the 12th week of gestation. Today several prenatal diagnostic clinics perform amniocenteses between the 14th and 16th week of pregnancy. Studies have shown an increased loss of amniotic fluid if the amniocentesis done before the 12th week and there is a risk of skeletal anomalies in particular of club feet secondary to oligoamnios. According to the age of pregnancy from 10 to 30 ml of fluid are obtained during the procedure ( fig 5). Foetal cells from the upper digestive system, urinary tract, skin and membranes are found in the fluid and recuperated by centrifugation of the specimen. They are then kept in culture for a period of 5 to10 days in a culture medium to which calf serum has been added. Cellular multiplication is then sufficient and allows the preparation of microscopic slides allowing the numerical and structural studies of the metaphasic chromosomes. Treatment of chromosomes during the slide preparation reveals segments of different intensity or banding patterns. Those bands reflect a variable ratio of AT;GC nucleotides on the chromatids and help to identify chromosome pairs.

  Figure 4 - Illustration of the amniocentesis procedure
   

  III- 2. Chorionic villus sampling (CVS)
  The biopsy or aspiration of chorionic villi by the vaginal route (fig 6) yields foetal cells, several of which are in the process of dividing and can be analysed during the hours following the procedure. There is a risk of miscarriage and maternal cell contamination of the specimen thus leading a number of clinicians to abandon this procedure done before the 12th week of pregnancy. Reduction limb defects have been reported if the CVS is done towards the end of the first trimester. In special circumstances when the risk of genetic disease is high as for instance in hereditary metabolic diseases or if one of the parents is carrier of a balanced chromosomal translocation, this technique has the advantage of reaching a diagnosis around the 11th or 12th week of gestation.

  Figure 5 - Illustration of the chorionic villus sampling procedure
   

  III- 3. Cordocentesis
  Blood can be obtained from the foetal cord under ultrasound guidance. If at the end of second trimester there is an urgent need to confirm a diagnosis or to avoid extraordinary measures if there is there is a threat of premature labor and the foetus is found to be abnormal This procedure will allow a short term chromosomal analysis from lymphocytes or an enzyme study. The rapid cytogenetic study could also confirm or exclude a chromosomal defect previously found in the amniocytes. This approach can also be useful to delineate mosaicism like for instance a trisomy 20 which usually has a favourable outcome or identify a chromosomal marker confined to annexial tissues. Cordocentesis has been used to study severe immunological disorders by measuring adenosine deaminase and doing T cells analysis.

  III- 4. Foetoscopy
  Foetoscopy is a technique that allows to visualize the foetus around the end of the second trimester, by introducing a tube with optic fibres through the abdomen and the uterus allowing to biopsy the foetus or proceed to surgical interventions. For security reasons this invasive technique is not a routine procedure and is rarely utilized except in development programs.

  III- 5. Fetal cells in maternal circulation
  The presence of foetal cells in the maternal blood stream could give us some information of the chromosomal complement and the foetal genotype. Research in this direction has been initiated several years ago but up to date has yielded meagre results on the efficacy of this non invasive procedure. Several difficulties are encountered: the low frequency of nucleated cells, means to isolate them, their identification and genetic analysis. The venue of FISH technique and other means to identify abnormal chromosomal complements, and the PCR (polymerase chain reaction) for molecular analysis have recently convince researchers not to abandon this avenue which could be a great asset to the prenatal diagnosis of genetic disease.

  IV- Congenital anomalies due to single gene defects

  Several congenital malformations have a hereditary origin and their mode of transmission can be autosomal dominant, recessive or X linked. Some syndromes could be identified during the second trimester of pregnancy if a major anomaly is detected at ultrasound ( like bone dysplasias). However if there is a history of congenital anomaly of unknown etiology but seen in a previous pregnancy, the mother could be reassured at ultrasound if she is pregnant again. This measure applies for instance in cases of omphalocele and laparoschisis for which the risk of recurrence is low.

  V- Maternal serum markers

  Serological markers are normal proteins found in the maternal circulation and if their level is abnormal it will allow the detection of some foetal pathologies early in pregnancy. The screening efficacy is increased if both procedures foetal ultrasonography and marker studies are completed simultaneously.

  V- 1. Neural tube defects
  Alpha-1 foetoprotein (AFP) constitute 20% of circulating foetal proteins and its level varies with foetal age at the time it is measured (fig 7). An increase of AFP in the amniotic fluid will reflect on the maternal serum level and may alert to the presence of an open neural tube defect. A higher than normal level in the amniotic fluid may be due to a skin lesion unseen at ultrasound or may be due to foetal demise.

  Figure 6 - Amniotic fluid AFP values during the second trimester
   

  V- 2. Trisomy 21 or Down syndrome

 • AFP may also lead to suspecting a foetal trisomy 21 if the maternal level is low according to the maternal age around the 16th week of pregnancy
 • a triple test is the combination of three maternal serum markers : human chorionic gonagotrophin (hCG), oestriol (uE3) and AFP. The measure of these proteins at a given maternal and gestational ages, may give an approximate risk figure that the foetus is trisomic (21). The sensibility of this test is 60% and more based on criteria used for the evaluation.
 • an early screening procedure based on the nucal translucensy, hCG and
  a placental protein PAPP-A, is available in some clinics from the end of the first trimester to the 13th week of pregnancy. Nucal translucency corresponds to the nucal tissue thickness. A measure over 3 mm is considered suspicious at 12 weeks of pregnancy. This screening procedure has a 80% sensibility for trisomy 21 and can suggest the presence of other pathologies. An abnormal result will be validated by a chromosomal study.

  VI- Fluorescence in situ hybridization (FISH)

  Fluorescense in situ hybridization makes use of molecular probes marked in fluorescence that correspond to a gene or DNA sequence and showing a bright signal under ÙV microscope at a specific locus on a chromosome. First the FISH technique can apply to interphasic cells readily obtained at amniocentesis and confirm the presence of an euploid or aneuploid complement like for chromosomes X,Y, 13,15,18,21 . This technique also applies to chromosomal markers that can be detected in amniocytes with the help of FISH. The technique can also be used to identify the origin of supernumerary segments or confirm the loss of specific sequences or a deletion on a given chromosome.

  VII- Future perspectives

  VII- 1. In utero treatment
  The in utero treatment is limited to fluid aspiration for instance in bladder hypertrophy secondary to an urethral valve, and in some thoracic or abdominal fluid collections. Other surgical procedures have been completed like the insertion of a catheter in the bladder, correction of certain heart defects, to name the most common.
  The finding of an abdominal wall defect ( ex: omphalocele) allows time for planning the mode of delivery and alert neonate specialists and pediatric surgeons to an immediate intervention at birth to prevent systemic complications.
  As part of indications for medical fœtal therapy, fœtal arythmia can be corrected via a maternal medication approach. Finally a restrictive phenylalanine diet, prescribed as soon as a phenylcetonuric woman plans a pregnancy, will prevent foetal complications and especially a microcephaly and severe mental retardation in the child.
  The prenatal diagnosis of some metabolic diseases like galactosemia or leucinosis will allow to plan ahead if the foetus is sick and prescribe a restrictive metabolic milk for the infant to prevent early complications secondary to abnormal metabolites.

  VII- 2. Preimplantation diagnosis
  Preimplantation diagnosis is defined as the analysis of a cell taken from a fertilized egg at, for instance, the eight cell stage. It was introduced as an assisted procreation technique in 1989 but it still considered a research and development procedure. We do not know yet if it is a secure and reliable procedure although to date but according to literature reports a few dozens infants born after this technique seem to have a normal development. A limited number of laboratories in Europe and America have the facilities and the knowledge to offer this test as a diagnostic procedure.
  to date this technique has been attempted in more than one hundred pregnancies at risk and especially in mucoviscidosis, Duchenne muscular dystrophy, hemophilia A, alpha and beta thalassemia, bulbar atrophy, Lesch Nyhan syndrome, incontinentia pigmenti, Huntington disease, myotonic dystrophy.
  For X linked diseases fœtal sexing is recommended before proceeding to a molecular diagnosis.

  II- 3. Preconception screening
  Preconception screening is a recent avenue in the field of prevention. It implies the detection of gamete anomalies and more specifically at the ovum level. Recent publications refer to preconception diagnosis by studying the first polar body in maturing ova: polar bodies reflect the chromosomal complement and genotype of the ovum that could be used in the in vitro fertilization. In a recent literature report, a normal ovum was selected from a mother known as a carrier of a dominant gene for a severe form of Alzheimer disease. It was reported that this ovum free of mutation was used for the in vitro fertilization and a normal infant was carried to term. The route is then traced for diagnostic interventions based on gamete studies, but ethic dilemmas will surge from any attempt to manipulate germinal cells.


  Contributor(s)

  Written 06-2002 Louis Dallaire

  Citation

  This paper should be referenced as such :
  Dallaire L . Prenatal Diagnosis. Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. June 2002 .
  URL : http://AtlasGeneticsOncology.org/Educ/PrenatID30055ES.html

 • + نوشته شده در  چهارشنبه دهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 10:55  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  Genetic Counseling


  I- Introduction
  II- Motives for genetic counseling requests

  II-1. Couple before reproduction
  II-2. Couple at risk

  III- Genetic counseling consultation

  III-1. Anxiety
  III-2. Pedigree
  III-3. Disease ascertainment

  IV- Counseling
  V- Risk evaluation

  V-1. Autosomal dominant trait
  V-2. Autosomal recessive trait
  V-3. X linked recessive trait
  V-4. Multifactorial inheritance
  V-5. Chromosomal diseases
  V-6. Consanguinity
  V-7. Exposure to mutagens

  VI- Hereditary diseases in adults
  VII- Speciality clinics

  VII-1. Speciality clinics
  VII-2. Role of genetic units

  VIII- Associations, parents groups
  IX- Corollaries to genetic counseling

  IX-1. Treatment
  IX-2. Follow up of patients
  IX-3. Follow up of families
  IX-4. Patient charts and registries
  IX-5. Transmission of results

  X- Screening programs

  X-1. Newborns
  X-2 .Children and adults

   

  I-Introduction

  More than 2000 hereditary (genetic) diseases have been documented and 0,7% of newborns have an unbalanced chromosomal anomaly. Miscarriages or sterility in couples can also be related to a genetic defect. Overall 4% of live births show an anomaly that may or may not be due to a genetic defect.

  II-Motives for seeking genetic advice

  II-1. Couple before reproduction

 • history of genetic disease in one of the future spouses or in their family; consanguinity.
 • exposure to a suspected physical or chemical mutagen, toxic or therapeutic agent.

  II-2. Couple at risk

 • sterility investigation ( search for a chromosomal anomaly).
 • spontaneous miscarriages: a foetal loss occurs in 15 % of pregnancies; a karyotype is indicated for couples after two (or more) unexplained miscarriages.
 • exposure to a teratogen ( rubella, toxoplasmosis…) during pregnancy
 • history of a handicapped child in the family (stillbirth, neonatal death, . . malformed newborn or child in whom a genetic related anomaly or hereditary metabolic disorder was later detected).
 • advanced maternal age.
 • medical information that later came to the couple attention about a degenerative disorder.

  III- Genetic counseling consultation

  III-1. Climate of anxiety

 • Feeling of permanent commitment for the future.
 • Delicate interview on familial medical ‘handicaps' with occasional blame from distant relatives.
 • Transmission of secrets (adultery, incest) leading occasionally to erroneous information.
 • The consultation must include a thorough analysis of the family tree and a precise diagnosis of the disease thus permitting to establish its mode of inheritance and repercussions.

  III-2. Pedigree
  The family tree must be complete and include the deceased individuals, the pregnancy losses, and the causes of death.

  III-3. Diagnosis of the disease

 • A careful physical examination must be carried and the necessary biological tests completed.
 • The normal heterozygote carriers must be identified, and if possible the obligate heterozygotes as well.
 • A detailed examination of aborted foetuses and stillbirths must be carried including: a detailed morphological description, photographs, skeleton radiological examinations, biological specimens, a cardiac blood sample or other tissue for karyotype, and a detailed autopsy authorized by the parents.
  it is essential to conclude as precisely as possible on the nature of the diagnosis since several similar diseases can have a different mode of transmission.

  IV- The counseling will be based on:

 • the risk of recurrence ( mode of transmission, penetrance, expressivity, coefficient of inbreeding, gene frequency in the population).
 • the seriousness of the disease and the availability of treatment
  taking into consideration the genetic family history (number of affected individuals, number of normal children).
 • for a severe disease, with a high recurrence risk, without efficient treatment and non available prenatal diagnosis.
 • (or if parents refuse this last option), they should be alerted to the high risk of having abnormal children and should remain in contact with the geneticist since constant developments occur in this field.
 • the genetic counseling session requires time and disponibility ( often partners must be seen in consultation separately if one suspects erroneous registered information, or undisclosed secrets).
 • a sound psychological approach.
 • a good knowledge of genetic diseases.

  V- Risk evaluation

  V-1. Autosomal dominant inheritance

 • an affected individual has a 50% risk of having an affected child
 • in a given family a normal individual has almost no risk (excluding a spontaneous mutation) of having an affected child.
 • however if there is incomplete penetrance or variable expressivity the above eventualities do not hold.
 • an isolated case is due to illegitimacy, a spontaneous mutation or incomplete penetrance. In the second case only the risk of recurrence is null.

  V-2. Autosomal recessive inheritance

 • parents are normal
 • an isolate case is not a rare event in a family
 • the risk of recurrence, if the parents are normal, is _.
 • the siblings ( brothers and sisters) of an affected individual have a 2/3 risk of being heterozygous
 • an affected individual a has probability pq=q ( mutant gene frequency) of having and affected child
 • consanguinity in a family increases the probability of being affected measure the consanguinity coefficient)
  a spontaneous mutation or an illegitimate mating may occur

  V-3. X-linked recessive inheritance in the family

 • half the children of a carrier mother will be affected
 • often, a male affected individual is identified in the family
 • a spontaneous mutation is possible; an illegitimate mating has no influence on the risk of recurrence

  V-4. Multifactorial inheritance

 • statistical data on a disease in a given population allows the drawing of a preliminary risk of recurrence
 • this risk will increase 1) if several individuals are affected in a family 2) if the disease is severe 3) according to the degree of consanguinity between the affected individuals
 • the risk is expressed as a frequency of recurrence or according to the number of times the risk of the general population

  V-5. Chromosomal diseases
  Most often due to a parental meiotic non disjunction: low risk of recurrence but not null ( 1 to 2 % of cases of a standard trisomy 21).
  Occasionally due to an abnormal segregation secondary to a parental rearrangement: the risk of recurrence is not easily established (due to the type of the rearrangement, the size and the nature of the segment involved, the sex of the carrier).

  V-6. Consanguinity
  Increases the risk of occurrence of an autosomal, recessive or multifactorial disease.
  Measure the consanguinity coefficient. Notable risk in the case of a known familial disease.

  V-7. Exposure to mutagens
  Low risk but a prenatal diagnosis can be offered to reassure the couple if one of them has undergone anticancerous treatment during the months preceding the pregnancy
  A prenatal evaluation must be proposed , if feasible, in future pregnancies, for any of the above situations.

  VI- Adult onset of hereditary diseases

  The treatment of hereditary metabolic diseases during childhood and the transfer of those pediatric patients after the adolescence have contributed to the development of adult genetic medicine. Late onset disorders like Huntington disease and several others diagnosed at a later age are now often cared for by those clinics.

  VII- Speciality clinics

  VII-1. Speciality clinics
  . Adequate genetic counseling is more than often offered in speciality clinics particularly for blood dyscrasias, mucoviscidosis, renal diseases, hearing deficits and more frequently now in breast, ovaries and colon cancer clinics.
  . Individuals seeking genetic counseling may be guided towards one of those clinics .

  VII-2. Role of genetic units

 • The role of genetic units in relation to speciality clinics is to insure coordination of teaching and the medical care of the patients. The genetic unit is often responsible for the diagnostic tests as part of global evaluation and it must make sure that the pertinent information is transmitted to all individuals at risk.

  VIII- Associations, parents groups

  VIII-1. Associations
  Individuals suffering from a chromosomal or monogenic disease are often invited to join an association. The muscular dystrophy and mucoviscidosis associations were among the first to be known to the public. For instance short stature individuals will gain by sharing their views on how to improve their daily activities such as access to public services and also be able to contact organizations or para-medical clinics that may diminish the burden of their handicap.

  VIII-2. Parents groups
  Parents of individuals affected with a genetic disease will share, during those informal meetings, information that may not have been given to them during the counseling sessions: for instance details on nurseries, stimulation groups, nursing homes, specialized schools, summer camps and on the expected course of development and the handicaps specific to the diseases.

  IX- Corollaries to genetic counseling

  IX-1.Treatment
  The genetic counseling must also offer to individuals and families information and advice on the treatment of genetic diseases that is by offering a follow up or else by directing them towards para-medical services like dietetics, speech therapy , physiotherapy or others who can help those patients.

  IX-2. Contact with patients
  Genetic counseling implies the transmission and interpretation of data.
  The geneticist will guide the individual and family members and support them in their actions if they face a risk of transmitting or developing a genetic disease. The genetic counseling is not limited to a session of information and it is appropriate to plan a visit to make sure that the information has been understood correctly, to update the medical history and quite often to inform individuals of the recent findings in diagnostic facilities and treatment.

  IX-3. Contact with families
  The diagnosis and counseling must be complemented by the follow up of families. It is frequent in genetic clinics to insure the follow up of several members of the same family particularly in familial chromosomal aberrations, monogenic dominant or X-linked diseases like for instance hemophilia .

  IX-4. Patients charts and registries
  Nominal information confidentiality must be applied according to local rules. Consent forms specific to clinical interventions are part of the dossier. We recommend to patients to inform the genetics clinic of their new residence especially if a follow up is indicated.

  IX-5. Disclosure of results
  It is frequent during the course of familial investigations that one or more individuals will accept to undergo a diagnostic test but refuse to be informed of the results. This situation is frequent in the susceptibility tests or during the screening for degenerative diseases for which there is no treatment. All information referring to the risk of reproduction must be given to the individuals concerned.

  X- Screening programs.

  X-1 Newborn
  All screening tests for a genetic disease to identify affected individuals or normal carriers must include an informed consent and foresee appropriate genetic counseling. A newborn screening program for the detection of a metabolic disease will include a follow up if the screening test is abnormal or a control is requested.

  X-2. Children and adults
  A systematic screening program may be justified when there is a high incidence of hereditary diseases for instance blood dyscrasias in Mediterranean countries or Tay Sachs disease among Ashkenasic Jews.
  A screening program must be complemented by the publication of information in the interest of the population under study and offer an individual and confidential approach if results are positive.


  Contributor(s)

  Written 09-2002

  Louis Dallaire, Jean-Loup Huret

  Citation

  This paper should be referenced as such :
  Dallaire L, Huret JL . Genetic Counseling. Atlas Genet Cytogenet Oncol Haematol. September 2002 .
  URL : http://AtlasGeneticsOncology.org/Educ/ConseilGenet30054ES.html

 • + نوشته شده در  چهارشنبه دهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 10:53  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  سوال از شما پاسخ از ما

  سوال از شما پاسخ از ما

  سوال از شما پاسخ از ما

  + نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:32  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  نقش عوامل جسماني و ژنتيكي در ازدواج

  مقاله - ژنتیک

  يكي از عواملي كه در ازدواج نقش مهمي دارد ، قيافه ظاهري و وضع جسماني همسر مي باشد. بعضي از قد بلند و اندام باريك خوششان مي آيد، عده اي چاق مي پسندند و بالاخره بعضي از ابروي پيوسته و بيني كشيده و برخي از موي مجعد و چشم آبي و صورت گرد و تعدادي چانه باريك و اندام موزون مي پسندند. با اين كه زيبايي ظاهري ممكن است دوام نداشته باشد و به زودي جاي خود را به قيافه و وضع جديدي بدهد ؛ معذالك فردي كه مي خواهد با كسي يك عمر زندگي كند

  يكي از عواملي كه در ازدواج نقش مهمي دارد ، قيافه ظاهري و وضع جسماني همسر مي باشد. بعضي از قد بلند و اندام باريك خوششان مي آيد، عده اي چاق مي پسندند و بالاخره بعضي از ابروي پيوسته و بيني كشيده و برخي از موي مجعد و چشم آبي و صورت گرد و تعدادي چانه باريك و اندام موزون مي پسندند. با اين كه زيبايي ظاهري ممكن است دوام نداشته باشد و به زودي جاي خود را به قيافه و وضع جديدي بدهد ؛ معذالك فردي كه مي خواهد با كسي يك عمر زندگي كند ، بايد از قيافه او خوشش بيايد. علاوه بر اين، مسئله ژنتيك از نظر داشتن فرزندان سالم و باهوش از اهميت زيادي برخوردار است. بعضي از مردان كوتاه قد زن بلند قد مي گيرند كه بچه هاي آنان قد كوتاه نشوند و عكس اين حالت نيز ممكن است پيش بيايد. از طرفي ازدواج هاي فاميلي كه احتمال تولد بچه هاي معلول و ناسالم و يا كودن و عقب مانده ذهني در آنها زيادتر است ، مسئله اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

  ازدواج و رابطه آن با قيافه ظاهري

  يكي از عواملي كه پسر و دختر بدان توجه خاص دارند، قيافه ظاهري است. بعضي از پسران كه خود قيافه نازيبايي دارند توجه خاص به دختران زيبا دارند؛ عكس اين حالت نيز ممكن است اتفاق بيفتد. البته زيبايي و زشتي قراردادي است و از ديدگاه هاي مختلف فرق مي كند؛ ولي آنچه مطلوب جامعه است معمولاً به صورت مُد مطرح مي شود؛ مثلاً ممكن است زماني اندام بلند و باريك براي دختران و قد بلند و چهارشانه براي مردان مُد روز شود و زماني ديگر قد متوسط و اندام چاق براي دختران و قد بلند و اندام باريك براي پسران. بنابراين زيبايي پيرو مـُد مي گردد و در صورت تطابق با مُد طالب بيشتري پيدا مي كند. مسئله زيبايي ، خود بحث مفصلي دارد كه در اين مقوله نمي گنجد. به هر حال در ازدواج ديدگاه طرفين در پذيرش و اقناع يكديگر از لحاظ وضعيت جسماني مهم است.

  بحث مهم ديگر سلامت جسم ( از نظر بيماري و معلوليت) است. ممكن است مرد يا زني معلول (مثلاً لـَنگ ، كر، كور ، بي دست) باشد يا به بيماري هاي قلبي ، كمردرد و غيره مبتلا باشد. در اين موارد ممكن است ازدواج با معلول ديگر با وضع مشابه مشكلي ايجاد نكند؛ ولي چنانچه فرد سالمي بخواهد با فرد معلول يا بيمار ازدواج كند بايد وضعيت بيمار با تمام خصوصيات براي طرف مقابل بازگو شود ، تا قبول ازدواج با آگاهي و بصيرت كامل انجام گيرد. در غير اين صورت پس از مدتي احتمال سرد شدن روابط و بالاخره از هم گسيختن خانواده مي رود.

  نمونه هايي از ازدواج هاي ناموفق در اين زمينه ذكر مي شود:

  - بعضي از دختران و پسران شيفته وضعيت ظاهر طرف مقابل مي شوند و ساير عوامل را ناديده مي گيرند. اين حالت نيز پس از مدتي كه عوامل ديگر اهميت خود را نشان مي دهند و عامل زيبايي در مرحله بعد قرار مي گيرد، خوشي و نشاط را از خانواده مي گيرد و چه بسا كه زندگي گرم و پرشور اوليه به سردي گرايد. خطر ديگري كه در مورد تكيه بر زيبايي وجود دارد آن است كه زيبايي جنبه ثابت و دايمي ندارد؛ و مي تواند در اثر يك حادثه و يا در طول زمان يا بر اثر وجود يك بيماري از بين برود و به زندگي شاد زناشويي آسيب برساند.

  مشكل ديگري كه در زيبا رويان وجود دارد آن است كه آنان ممكن است به اتكاء جمال خود ، از خود راضي و خودپسند بار آيند و چه بسا فرصت هاي مناسبي را كه در ازدواج براي آنان پيش آيد، از دست بدهند و يا در زندگي زناشويي زيبايي خود را به رخ همسر خويش بكشند و احياناً او را تحقير كنند و خود را در مرتبه بالاتري قرار دهند. اين حالت ممكن است براي شوهر زجرآور باشد و زندگي را به سردي و ناشادي سوق دهد.

  مشاوره ازدواج در رابطه با عوامل جسماني و ژنتيكي

  مراجعاني كه در زمينه عوامل جسماني و ژنتيكي به مشاور مراجعه مي كنند، نمونه هايي از مسائل زير را مطرح مي كنند:

  - مردي با قيافه معمولي دختري بسيار زيبا را براي ازدواج در نظر مي گيرد ، و دختر نيز با اين وصلت موافق است. آيا اين ازدواج پايا و عاقبت بخير خواهد بود؟

  - مردي قد بلند، زني كوتاه قد انتخاب مي كند؛ به اين اميد كه بچه هايش متوسط القامه شوند. آيا اين انتخاب با اين هدف مناسب است؟

  - دختري قد بلند، پسري كوتاه قد را براي ازدواج انتخاب مي كند؛ تا او در برابرش احساس حقارت كند و دختر در خانه، تعيين كننده باشد.

  - پسري چاق در جستجوي ازدواج با دختري باريك اندام است؛ تا به آرزوي خود ( لاغري) در همسرش نايل گردد.

  - پسرعمو با دخترعمو و دخترخاله با پسرخاله به اين اعتقاد كه عقد فاميل هاي نزديك در عرش بسته مي شود، قصد ازدواج دارند. از نظر ژنتيك چه مشكلي وجود دارد؟

  - دختر يا پسري كه از نظر ارثي مرض قند دارد، قصد ازدواج دارند. آيا چنين انتخابي مناسب است؟

  مشاور در مقابل موارد فوق چه بايد بكند؟

  هر يك از اين موارد نياز به بررسي دارد؛ بررسي از نظر شرايط و متقضيات و از نظر خصوصيات فردي. از اين رو نمي توان براي همه آنها حكم واحدي صادر كرد. حكم عمومي درباره مشكلات انساني نظير پزشكي است كه بيماران زيادي داشت ؛ آنها را دسته بندي كرد؛ به همه تب دارها، يك نسخه و به شكم دردها نسخه ديگري داد و خلاصه آن كه همه بيماران را با پنج نسخه ويزيت كرد!

  در برابر هر يك از موارد مطروحه بالا بايد به طور ويژه عمل نمود:

  - مردي كه در قبال زيبايي بي حد زن آينده اش حساسيت دارد و چنين فكر مي كند كه اين ازدواج به علت امتياز زيبايي همسرش پايا و عاقبت به خير خواهد بود : بايد موضوع از جهات مختلف بررسي و با موارد موفق مشابه مقايسه شود تا در مراجع اين حساسيت از بين برود و بتواند عاقلانه تصميم بگيرد.

  - راجع به مردي قد بلند كه زن كوتاه قد انتخاب كرده تا بچه هايشان متوسط القامه باشند : بايد از او سؤال كرد كه علم و اطلاع در زمينه اين موضوع را از چه منبعي دريافت نموده است. وانگهي آيا هدفِ ازدواج ، داشتن بچه متوسط القامه است؟

  - دختر قد بلندي كه قصد دارد با پسر كوتاه قد به خاطر تسلط بر او ازدواج كند. آيا هدفش حاصل خواهد شد و اصولاً غرض از ازدواج "تسلط بر شوهر" است؟

  مشاور بايد اين موارد را با مشاركت مراجعان از جهات مختلف بررسي كند تا آنها بتوانند با آگاهي ، تصميم بگيرند.

  - در برابر پسر چاقي كه مي خواهد با دختري باريك اندام به خاطر ارضاي آرزوهاي خود ازدواج كند: مشاور بايد با مراجع موضوع را ارزيابي كند و بگويد ارضاي اين آرزو چه نفعي براي او دارد. وانگهي اين عمل چنانچه با رعايت جوانب ديگر انجام نشود، ممكن است زندگي وي را به تباهي بكشاند.

  - ازدواج پسرعمو با دخترعمو و دخترخاله با پسرخاله به علل ژنتيكي بهتر است انجام نگيرد ولي چنانچه عشق و عاشقي انجام امر را ضروري سازد ، بايد قبل از ازدواج با مراجعه به يك متخصص، مشاوره ژنتيكي صورت گيرد و سپس مراجع تصميم خود را بگيرد.

  - در مورد دختر يا پسري كه مريض است، يا بيماري ارثي دارد: اولاً مشاور بايد ببيند آيا بيماري او خطرناك است؟ ثانياً اين بيماري به بچه ها نيز منتقل مي شود يا خير؟ به هر حال بهتر است در مورد ازدواج چنين دختر و پسري بررسي پزشكي و تحقيقات لازم انجام گيرد. چنانچه بيماري براي خود فرد خطري نداشته و قابل انتقال به بچه ها نباشد؛ از نظر ازدواج مشكلي وجود نخواهد داشت.

  - نظر به اين كه قيافه ظاهري عاملي عيني است و زيبايي جاذبه بسياري براي ازدواج دارد، بنابراين احتمال دارد كه پسر يا دختر با عشق و علاقه افراطي، ديگر عوامل مؤثر در ازدواج را كنار بگذارند و تنها با توجه به زيبايي به سوي زناشويي كشيده شوند. در اين موارد وظيفه مشاور آن است كه با تشكيل جلسات مشاوره و بررسي هاي همه جانبه و مواجه كردن مراجع با ازدواج هاي مشابه ناموفق، عشق غير واقعي وي را تعديل نمايد. چشم واقع بين را براي ديدن عوامل مختلف مؤثر در زناشويي، فعال نمايد تا تصميم گيري در انتخاب همسر، عاقلانه و با توجه به جهات مختلف انجام گيرد.

  ماحصل كلام آن كه مشاور بايد هر مورد را با مشاركت مراجع از جميع جهات بررسي كند، با موارد ديگر مقايسه كند و نتايج كار را در هر اقدام پيش بيني نمايد. تا بالاخره مراجع با كسب اطلاع و تفكر و بصيرت به تصميم گيري مناسب نائل گردد.

  + نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:28  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  کمبود گلوکز-6- فسفات دهیدروژناز (فاویسم) - (کمبود G6PD )

  کمبود یا نقص آنزیم گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز ‏‎C6PD‏ شایع ترین بیماری ارثی مربوط به آنزیم

   

  است که موجب همولیز و یرقان نوزادی می شود.

   

           سن شروع : نوزادی

   

           علت : ژنتیکی

   

   یک ناهنجاری وابسته به X  که بیشتر مردان را گرفتار می کند و افراد مونث بیشترناقل و حامل

   

  این بیماری می باشند.

   

   در اثر کـمبود آنزیـم G6PD و به دنبال تمـاس فـرد با بـعضی از مـواد اکـسـیـدان کـننده (مثـل باقـالا ،

   

   نـفتالیـن،.....) یا داروهــا(مثل داروهای خانواده سولفانامید،آسپرین،......)

   

   گلبـولـهای قرمـز از بیـن مـی روند، گلـبولـهای قرمـز خـون ۲۴ تا 48 ساعـت بـعـد از برخـورد

   

  با مـواد اکسـیدان شـروع به تخـریب شـدن نـموده و همـوگلـوبین خـود را بـه گـردش خـونآزاد مـی‌کنند

   

   و باعـث سنـدرم همـولیتیـک حـاد و شدیدی به نام فـاویـسم مـی گـردد

   

  درنتیـجـه زردی وگاهـی نارسایـی کلیوی ممـکن است ایجـاد شــود کـه  دراینصورت

   

   ترانسفیوژن خون و بستری نمودن فرد لازم می باشد.

   

   

         علائم:

   

  .کـمبود فـعاليت آنزيـم گلوکز 6- فسفات دهيدروژناز (G6PD) از عوامل مـهم بروزهيپربيلي روبينمي

   

  پاتولوژيک درنوزادان است.  تظاهرهيپربيلي روبينمي در نوزادان مبتلا به کمبود فعاليت G6PD بیشتر به

   

   صـورت زردی نـوزادی یا آنمی همـولتیک شدیدوناگـهانی که در3 روز اول عمر است. 

      

  شدت زردی متفاوت است وازحالت نهفته تا حد کرن ایکتروس(عقب ماندگی ذهنی ومعلولیت شدید جسمی) متفاوت خواهد بود.

   

     خطر توارث :

   

   مادران مبتلا  ـــ  پسر 50% شانس ابتلاء دارند و

                     دختران 50% شانس حامل بودن.

   

   پدران مبتلا ـــ  دختران حامل می شوند و پسران سالم.

  + نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:26  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  سندرم داون (مونگولیسم)

         علت:

              تقسيم غير طبيعي در كروموزوم شماره 21 است.

   

        انواع سندرم داون :

   

   شايعترين نوع سندرم داون كه تقريبا 95 درصد از همه انواع آن راتشكيل مي دهد Nondisjunction   يا  نوع جدا نشده است كه هنگام تقسيم تخم يا اسپرم باعث به وجود آمدن3 كروموزوم 21 به جاي 2 كروموزم مي شود،كه به آن تريزومي هم مي گويند.

   

  -   نوع ديگرTranslocation يا جابجايي است كه در آن به هنگام تقسيم، يك قسمت از

   كروموزوم 21 جدا مي شود و به كروموزوم ديگر مي چسبد.اين نوع از سندرم داون  

  3 تا 4 درصد همه موارد است

   

   -  Mosaicism نوع آخر است كه  تنها در 1 تا 2 درصد از همه انواع سندرم داون ديده  مي شود كه به علت تقسيم غير طبيعي در سلولهاي جنيني در ساعات اوليه است

  و در اين نوع ،بعضي از سلول ها 46 كروموزوم و بعضي ديگر 47 كروموزوم دارند.

   

   علائم :

   

  - هیپوتونی عمومی (شلی عمومی بدن)

   

  - استخوان پشت سری صاف و نامتقارن

   

  - شکاف چشمی تنگ و مورب (شبیه موغولها)

   

  - استخوانهای گونه بلند

   

  - پلک سوم (Epicanthal fold )

   

  - فاصله بیش از معمول بین دو چشم(  هایپرتلوریسم)

   

  - کاتاراکت – استرابیسم – نیستاگموس – هیدرپس قرنیه

   

  - صورت گرد و پهن و صاف – نیمرخ تخت

   

  - پهن بودن تیغه بینی –  پل بینی مسطح - بینی کوچک

   

  - قاعده بینی فرورفته و سوراخهای بینی کمی سر بالا

   

   -دهان کوچک

   

  - زبان بزرگتر از معمول و سطح آن شیارهای عمیق دارد.

   (بزرگی زبان نسبت به دهان)

   

  - گوش کوچک و گرد با ارتفاع کم  که نرمه آن به پوست چسبیده.

   

  - وجود خط عرضی در کف دست (( Simian creaseکه موازی خط مفاصل انگشتان

  و کف دست میباشد. (وجود یک خط افقی در کف دست بجای دو خط افقی)

   

  - فقدان یکی از بندهای انگشتان و معمولا انگشت پنجم (Clinodactyly)

   

  - Origin(شروع) انگشت اول از پائینتر است.

   

  - انگشتان کوچک هستند و بسمت داخل انحنا دارند.

   

   -گردن کوتاه- هنگام تولد پوست پشت گردن شل و چین خورده است.

   

  - زیاد بودن فاصله بین انگشت شصت پا و انگشت کناری که بصورت شیاری

  به کف پا امتداد یافته و به عقب کشیده میشود.

  (این علامت شایعتر از خط افقی دست است)

   

  - موهای بدن نازک و ظریف و تنک میباشد.

   

  - عدم وجود رفلکس مورو

   

  IQ=25-50 - (عقب ماندگی ذهنی شدید تا متوسط)

   

  - در دوران نوزادی پوست بدن شل و قابل کشش بوده ،

  ممکن است سیانوزه باشد و بعدا" رنگ پریده و یا چرب به نظر آید.

   

  - شل بودن عضلات شکم

   

  - شکم برآمده- ممکن است فتق نافی دیده شود.

   

  - ناهنجاری لگن -  تغییر شکل و پهن بودن استخوانهای لگن

   

   - وزن پایینتر ازسن جنینی در هنگام تولد

   

  - در بدو تولد آرام و بیش از معمول می خوابد و معمولا هنگام گرسنگی برای شیر خوردن گریه نمی کند.

   

  - ناهنجاریهای قلبی شایع (60-40) درصد می باشد.

   

  - مردان معمولا عقیم و زنان دچار بلوغ دیررس و یا ئسگی زودرس می باشند

  و در خانمها نسبت به افراد عادی باروری کمتر است  و 50% احتمال بدنیا آمدن فرزند مبتلا  وجود دارد.

   

  - طول عمر متوسط 40 سال

   

  - آندوکرین – اختلالات تیروئید (هیپو تیروئیدیسم)– آترزی روده - اختلالات مادرزادی قلبی و دیابت

   

   -احتمال افسردگی و آلزایمر در این بیماران  بیشتر است.

   

  - صرع

   

  - اغلب کوتاه قد و چاق

   

  - Imperforated Anus – مقعد سوراخ نشده- احتمال درگیری در دو جنس برا بر است.

   

  تشخیص :

   

   تشخيص قطعی سندروم داون با اتکا به مشخصات ظاهری نوزاد گاهی دشواراست

  به همين دليل با انجام کاريوتايپ(Karyo Type)تشخيص قطعی مشخص می شود همچنین کاریوتیپ جهت تشخیص موارد تریوزومی آزاد و چسبیده کمک کننده بوده

  وبدین ترتیب احتمال تکرار این سندرم را در فرزندان بعدی وحتی کودکان دیگر فامیل

   می توان تعیین نمود.

   

  تشخیص در بارداری :

   

   HCG – آلفا فتوپروتئین – استرادیول سه ماده ای هستند که در هنگام بارداری درخون مادر یافت شده و درهفته 16-18 بارداری با اندازه گیری و تطبیق آنها با جداول مخصوص سن بارداری می توان به برخی از بیماریهای مادرزادی مشکوک گردید که از جمله آنها سندرم داون می باشد.

  آلفا فتوپروتئین در کبد و کیسه زرده جنین ساخته میشود و در سندرم داون کیسه زرده کوچکتر از حد معمول است لذا   کاهش آلفا فتوپروتئین را داریم.

      استریول توسط جفت و کبد و آدرنال ساخته میشود و میزان آن در سندرم داون کاهش

     می یابد.

      بتا    HCGدر سندرم دان افزایش می یابد.

     نتايج مثبت حتما به معني اين نيست كه  جنين سندرم داون دارد بلكه مانند تست هاي غربالي ديگر به ما مي گويد كه بايد براي چه كساني آزمايشهاي دقيق تري انجام دهيم.

     

      مهمترين آزمايش مرسوم آمنيوسنتز(بررسی کروموزومی بر روی مایع حاوی سلولهای جنینی که از مایع اطراف  جنین تهیه می گردد.) است كه  معمولا در هفته 15 تا 20

     (18-14) بارداري انجام مي شود و نتايجش 98 تا 99  درصد صحيح است.

   

  عوارض جانبی آمنیوسنتز:

   

      کرمپ (گرفتگی عضلانی)

       خونریزی

       عفونت

       لیک مایع آمنیوتیک

       افزایش خفیف سقط

   

  نمونه گيري از پرزهاي كوريوني جفت يا CVS :

   

     آزمايش ديگر نمونه گيري از پرزهاي كوريوني جفت يا CVS  است.

       كه سلول هايي از جفت مادر براي بررسي كروموزومي جدا مي كنند و در

       هفته 10  تا 12 بارداري انجام مي شود . نتايج آن هم 98 تا 99 درصد صحيح است.

    

      سونوگرافی :

     رایجترین یافته سونوگرافی در سندرم داون افزایش ضخامت چین پشت گردن میباشد.  

   سونوگرافي مي تواند مواردي از بيماري هاي قلبي مادرزادي يا انسداد هاي روده اي كه مي توانند با سندرم داون همراه باشد را نشان دهد.

   بسیاری از متخصصان زنان و زایمان معتقدند که،عدم مشاهده استخوان بيني درسونوگرافي

   درهفته هاي 11 تا 14 حاملگي شاخص مطمئني براي تشخيص سندرم داون در مراحل ابتدائي بارداري است.

   

    چند نکته:

   - افزایش بروز بیماری با بالا رفتن سن مادر به اثبات رسیده .

  ریسک داشتن فرزندی با سندرم داون تا سن 30سالگی تقریبا ثابت بوده وازآن پس بطور تصاعدی بالا میرود.

   

      - سندرم‌ داون‌ بعنوان‌ شايعترين‌ اختلال‌ كروزومي‌شناخته‌ مي‌شود.

   

   - بررسی اپیدمیولوژیک در ایران نشان میدهد که نسبت جنس مذکر به مونث 2/3 میباشد.

    

   - تشخيص هيپوتيروئيديسم در مبتلايان به سندرم داون دشوار است.

  زيرا اين بيماري يك اختلال شايع همراه با سندرم داون است و از طرفي علائم باليني هيپوتيروئيديسم ممكن است با علائم باليني «سندرم داون» اشتباه شود. بنابراين امروزه در كليه شيرخواران با سندرم داون بررسي TFT در بدو تولد، 6 ماهگي، يكسالگي و بعد سالانه پيشنهاد مي‌شود. بيماري گريوز از ديگر اختلالات همراه با سندرم داون است.

   

   - زماني معتقد بودند كه به تمامي كوكان مبتلا به سندرم داون، حتي در صورت طبيعي بودن تست تیروئید ، هورمون   تيروئيدي داده شود ولي در مطالعات انجام شده اثر مثبتي از اين درمان ديده نشد حتي در افرادي كه TFT در حد پايين  نرمال مي‌باشد نيز بهبود شناختي مشاهده نشد(در واقع امروزه معتقدند مصرف هورمون‌هاي تيروئيدي، در صورت وجود هيپوتيروئيديسم در سندرم داون انديكاسيون دارد)

   

   

   - خطر عود حدود یک درصد می باشد.

   

   - خطر برای مادران زیر 30 سال 4/1 درصد می باشد و در مادران مسنتر با همان افزایش سن است.

  + نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:25  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  چند نکته کلیدی از بارداری

   مصـرف قرص اسیـد فولیـک 6 ماه قبل از بارداری تا انتهای سه ماهه اول و گاه تا آخر بارداری با  تجویز پزشک ضروری میباشد

   

          و جنین را از ناهنجاریهای سیستم عصبی- مرکزی محافظت میکند.

       

  پس از ماه چهارم بارداری مصرف روزانه یک عدد قرص آهن ضروری اسـت ، زیرا آهن موجود درغذای روزانه مادر برای مادر

   و جنین کافی نمی باشد.

        

         قرص آهن را باید با آب مصرف کرد نه با چای زیرا چای باعث میشود آهن خوب جذب نشود.

        

   مصرف قرص آهن قبل از خواب باعث میشود تا حالت تهوع کمتر شود.

   

  مادر باید در طول دوره بارداری دو بار واکسن کزاز تزریق کند  زیرا نوزادان در هنگام تولد با ترشحات آلوده تماس می یابند ودر معرض خطر ابتلاء به بیماری کزاز هستند.

        

         مادر باردار باید روزانه 3 لیوان شیر یا ماست بخورد.

   

  مادر باردار باید از نمک ید دار استفاده کند ، کمبود ید در جنین باعث عوارضی چون عقب ماندگی ذهنی میشود.

   

  وزن مادر باردار در طول دوره بارداری باید بین 12-9 کیلوگرم افزایش یابد.

   

         اضافه وزن سریع و ناگهانی در دوران بارداری ممکن است خطرناک باشد و باید سریعا"به پزشک مراجعه شود.

   

         زنان باردار باید از مصرف سرخود هر نوع دارو بپرهیزند.(حتی داروهای معمولی مانند آسپرین-سرماخوردگی و .....) زیرا

         ممکن است از جفت عبور کند و بر جنین  تاثیر گزارد.

   

  * فشار خون بالا در دوران بارداری:

   

  در صورتیکه خانمی قبل از بارداری سابقه فشار خون بالا دارد باید از ابتدای بارداری تحت کنترل پزشک باشد.

   

  علامت فشار خون بالا در دوره بارداری :

   

   ورم دست و پا و صورت (خصوصا" در اول صبح)(ساده ترین علامت تنگ شدن حلقه انگشتر است)

   

   اضافه وزن سریع و ناگهانی در دوران بارداری

   

  * بیماری دیابت: ( بیماری قند)

   

   مادران مبتلا به دیابت باید قبل از بارداری تحت نظر پزشک باشند و رژیم غذائی و داروئی که پزشک تجویز کرده را رعایت کنند.

   

  در صورتیکه قند خونشان کنترل شود و در محدوده طبیعی نگهداری شود میتوانند حاملگی بی خطری داشته باشند.

   

  خطرات بارداری در مادران د یابتی:

   

  - ممکن است فشار خون مادر باردار بالا رود.

   

  -افزایش وزن بیشتر از حد عادی در نوزادان مادران دیابتی و وزن کم نوزاد در زمان تولد در صورت افزایش بیش از حد قند خون مادر.

   

  - افزایش خطر عفونت در مادران باردار

   

  - افزایش ریسک خطر برای نوزادان در ابتلاء به بیماری زردی- مشکلات تنفسی- مشکلات قلبی و .......

   

  * ناسازگاری ((ارهاش)) :

   

  روی گلبول قرمز بیشتر افراد ماده ای بنام ارهاش میباشد که به این افراد ارهاش مثبت گویند وعده کمی هم این ماده را ندارند و به آنان ارهاش منفی گویند اگر خانمی ارهاش منفی باشد و شوهرش ارهاش مثبت (که با آزمایش خون مشخص میشود.) احتمال اینکه جنین اوارهاش مثبت باشد وجود دارد که در نتیجه بین خون مادر و جنین ناسازگاری بوجود میاید و در این حالت نوزاد اول  معمولا" دچار مشکل نمی شود ولی مادر حساس شده و نوزادان بعدی با خطر روبرو هستند.

   

   عوارض بر روی جنین:

   

  - زردی- کم خونی

  - ناشنوائی

  - فلج مغزی- مشکل حرکتی

  - مرگ نوزاد

   

   

    پیشگیری :

  - با آزمایش خون در ابتدای بارداری و در صورت منفی  بودن گروه خون مادر و مثبت بودن گروه خون پدر در هر بارداری باید به

    مادر آمپول رگام تزریق شود.

   

    یکی از بیماریهای عفونی که ابتلاء مادر در دوران بارداری به آن سبب معلولیت در جنین میشود توکسوپلاسموز میباشد.

   * بيماری توكسوپلاسموز:

   

       توكسوپلاسموز يك بيماری انگلی است و مشترك ميان انسان و حيوان.

   

   انگل توكسوپلاسموزازطريق مدفوع گربه به خاک ميرسد وانسان راازدوراه آلوده می كند:

   

    1- از طريق مصرف سبزيجات و ميوه جات آلوده.

             2- حيواناتی مثل گاو و گوسفند كه سبزيهای آلوده را ميخورند سبب انتقال بيماری به انسانهااز طريق مصرف گوشت و فرآوردهای

              آن میشود.

   

   علائم بيماری:

    علائم بيماری در افراد ممكن است خفيف باشد و گاهی شدت بيماری آنقدر كم می باشد كه شخص متوجه آن نمي شود.

    1- تب

             2- بزرگ شدن غدد لنفاوی

             3- گاهی مشكلات كبدی

   

   

   

   عوارض ابتلاء مادر باردار به بيماری توكسوپلاسموز بر روی جنين :

   

   1- نارس بدنيا آمدن جنين

     2- كمی وزن

     3- نابینائی

     4- ناشنوائی

     5- آهکی شدن مغز

     6- عقب ماندگی ذهنی

     7 - بيماريهای قلبی و ريوی

     8- هیدروسفالی

     9- میکروسفالی

   

  پيشگيری از ابتلاء به بيماری توكسوپلاسموز:

   

    1- مادر باردار باید از خوردن گوشت كبابی و نيم پز خودداری كند.

   

        2- شستشوی كامل و ضدعفونی سبزيجات و ميوه جات.

   

     3- فقط شير پاستوريزه بنوشيد.

   

   4- بعد از دست زدن به گوشت خام و سبزيجات و ميوه جات نشسته دست خودرابشوئید.  

   

    5- تخم مرغ را كاملا پخته مصرف كنيد.

   

        6- از تماس با گربه بپرهيزيد.

   

  7- هنگام كار و كشاورزی در باغچه از دستكش استفاده كنيد

   

   بیماری دیگری که ابتلاء مادر در دوران بارداری سبب معلولیت در جنین میشود بیماری سرخجه میباشد.

   

   * سرخجه يك بيماری عفونی ويروسی است وعلائم آن شامل:

    تبدانه های قرمز پوست (راش) - بزرگی و حساسیت غدد لنفاوی است که 24 ساعت قبل از راش ظاهر میشود.

   

  عوارض ناشی ازسرخجه بر روی جنين(در صورت ابتلاء مادر باردار به سرخجه):

   

  1- ضایعات چشمی

    2- ناشنوایی

  3- كوچكی دور سر

    4- عقب ماندگی ذهنی

    5- ناهنجاريهای قلبی

    6- مشكلات استخوانی

     7- ناهنجاری های سیستم عصبی مرکزی

  8- تا" خیر رشد داخل رحمی

    9- ضایعات پوستی

    10- هپاتیت - بزرگی کبد – زردی

   

     از آزمایشات اولیه بعد از مشاوره ژنتیک بررسی آلوده بودن مادر نسبت به دو بیماری توکسوپلاسموز، سرخجه و نیز

   

     ناسازگاری ارهاش میباشد و به این ترتیب ریسک خطر ابتلاء جنین به معلولیت ناشی از این بیماریها به صفر نزدیک میشود. 

   

       * تالاسمی :

   

  - از بیماریهای ارثی و ژنتیکی که در نتیجه تولید ناکافی هموگلوبین بوجود میاید.هموگلوبین جزء انتقال دهنده اکسیژن 

   

   درسلولهای خونی می باشد.

   

   تاریخچه : 

   

  - اصطلاح تالاسمی از واژه یونانی (تالاسا) به معنی دریا گرفته شده است ودر مناطقی که مالاریا شایـع بوده،این انـگل

   

   منجر به نوعی جهش درافراد شده در نتیجه این افراد به انگل مالاریا مقاوم شدند زیرا مالاریا قادر به رشد درسلولهای 

       

   خونی آنها نبود و آنان زنده می ماندند.

   

   انتشار جغرافیائی :

   

  - بجز کشورهای اروپائی و امریکائی در بیشتر نقاط دنیا گسترده است.

   

  - بیشترین گستردگی در کشورهای مدیترانه ای خاورمیانه،هندوستان،آفریقا،چین و آسیای جنوب شرقی  

   عوامل بروز تالاسمی :

   

          عامل ابتلاء به این بیماری وراثت می باشد، افراد مبتلا به این بیماری ژنهای معیوب را از والدین دریافـت میکنند .

   

  تالاسمی مینور :

   

   تالاسمی مینور معمولا بدون علامـت بوده و علایم بالینی واضـح ندارند و بطور عمده در تست‌های چکاپ به

  صـورت اتفاقی تشخیص داده می‌شوند. این افراد کم خونی مختصردارند که معمولا مشکل‌ساز نمی‌باشد.

   تالاسمی مینور در نتیجه اختلال یکی از دو ژن سازنده زنجیره بتا به وجود می‌آید که این ژن ناقص یا از پدر

  و یا از مادر به فرد به ارث رسیده است .

    نکته‌ای که در تالاسمی مینورنوع بتا جالب توجه است، این است که این افراد نباید با یک فرد شبیه خود) تالاسمی مینور)

   

    ازدواج کنند.اگردوفرد تالاسمی مینورباهم ازدواج کنند به احتمال 25%  فرزندشان دچار تالاسمی شدید ( ماژور)

   

    خواهد بود و 25%  فرزندانشان سالم و 50%  تالاسمی مینور خواهند داشت.

   

   تالاسمی ماژور:

    تالاسـمی مـاژور به علـت حـذف یا جـهش در هر دو ژن سازنده زنجیره بتا ایجاد می‌شود و به این ترتیب یا هیچ زنجیره بتایی

   

   ساخته نمی‌شود و یا به مقدار کمی ساخته می‌شود در نتیجه بدن کمبود این زنجیره‌ها را با ساخت زنجیره‌های آلفا جبران می‌کند    

   

   که این زنجیره‌های آلفای اضـافی برای گلبولهای قرمز سـمی هستند و با رسـوب بر روی سلولهای گـلبول قرمز باعـث می‌شوند       

   

   که گلبولهای قرمز در مغز استخوان و در داخل خـون تخریب شوند. زنجیره‌های آلفا در مغـز استخوان رسوب می‌کنند،از طرفـی

   

   به عـلت خونـسازی غـیر موثر ، مراکـز خونـساز خـارج مغز استـخوان ، از جـمله کـبد و طحـال شـروع به خونـسـازی می‌کنند

   

   وبزرگ می شوند. بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور وقتی تولیدهموگلوبین جنینی پس از تولد افت می کند با کم خونی شدید

   

  مواجه می شوند.

   

  - پیشگیری :

    با انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج می توان از تولد کودک مبتلا به تالاسمی ماژور جلوگیری نمود.

    

   انواع تالاسمی :

   

    تالاسمی به دو نوع آلفا تالاسمی و بتا تالاسمی است .

   

  تالاسمی آلفا - افرادی که در آنها هموگلوبین به میزان کافی پروتئین آلفا نمی‌کند به تالاسمی آلفا مبتلا می‌‌گردند و چون بر تشکیل هر دو هموگلوبین جنینی و بزرگسالی تاثیر میگذارد از عوامل مرگ و میر درون رحمی و بعد از تولد می باشد.

  اطفال مبتلا به آلفا تالاسمی شدید دارای مقادیر بالای هموگلوبین بارت می باشند که به هیپوکسی شدید درون رحمی دچار و با تجمع شدید مایع در بدن به دنیا میایند که هیدروپس فتالیس نامیده میشوند و در آلفا تالاسمی خفیف تر بخاطر رسوب تدریجی  HbH در سلولهای خونی کم خونی پدید میاید و این رویداد در گلوبولهای قرمز بالغ به شکل گیری آنکلیوزونهائی منجر می شود که از بین بردن آنها توسط طهال، موجب تخریب زودرس گلوبول قرمز می شود. 

  چهار گونه تالاسمی آلفا وجود دارد که با توجه به آثار آنها بر بدن از خفیف تا شدید تقسیم بندی می‌‌شود:

   

   مرحله حامل خاموش:

  در این مرحله عموماً فرد سالم است. هنگامی که فرد به ظاهر طبیعی صاحب یک فرزند با هموگلوبین H یا صفت تالاسمی آلفا می‌‌گردد، مرحله حامل خاموش تشخیص داده می‌‌شود.

   

  Hemoglobin Constant Spring  (هموگلوبین کنستانت اسپرینگ) :

   همانند مرحله خاموش فرد هیچ گونه مشکلی را تجربه نمی‌کند.

   

   صفت تالاسمی آلفا یا تالاسمی آلفا خفیف :

  در این مرحله کمبود پروتئین آلفا بیشتر است. بیماران در این مرحله سلول‌های قرمز خونی کمتر و کوچک‌تری دارند، اگر چه بسیار از بیماران علائمی از بیماری را تجربه نمی‌نمایند.پزشکان اغلب تالاسمی آلفا خفیف را با کم خونی فقر آهن اشتباه نموده و برای بیماران آهن تجویز می‌‌نمایند. آهن هبچ تأثیری بر درمان کم خونی تالاسمی آلفا ندارد.

   

   بیماری هموگلوبین H :(( HbH

  در این مرحله، کمبود پروتئین آلفا به حدی است که منجر به کم خونی شدید و بروز مشکلاتی نظیر طحال بزرگ، تغییرات استخوانی و خستگی می‌‌گردد. نامگذاری به علت هموگلوبین H غیر طبیعی است که سلول‌های قرمز خون را تخریب می‌‌نماید.

   

  Hemoglobin H- Constant Spring    (هموگلوبین H- کنستانت اسپرینگ) :

  این حالت بسیار شدیدتر از بیماری هموگلوبینH می‌‌باشد. بیماران دراین مرحله، از کم خونی شدید، بزرگی طحال و عفونت‌های ویروسی رنج می‌‌برند.

   

  Hemozygous H- Constant Spring (هموزیگوس H- کنستانت اسپرینگ) :

  هنگامی که دو فرد حامل Constant Spring ژن‌ها را به فرزند منتقل سازند این نوع بیماری بروز می‌‌نماید. این حالت عموماً خفیف تر از Hemoglobin H- Constant Spring و تقریباً مشابه بیماری هموگلوبین H می‌‌باشد.

   

  هیدروپس جنینی یا تالاسمی آلفای ماژور(تالاسمی آلفای بزرگ) :

     در این حالت در بررسی DNA فرد، ژن‌های آلفا وجود ندارند. این اختلال باعث می‌‌شود گلوبین گامای تولیدی در جنین یک هموگلوبین غیر طبیعی بارت(Barts) ایجاد نماید. بسیاری از این بیماران قبل یا در فاصله کوتاهی بعد از تولد می‌‌میرند. در موارد بسیار نادری که بیماری قبل از تولد تشخیص داده می‌‌شود، تزریق خون داخل رحمی منجر به تولد کودکی با هیدروپس جنینی می‌‌گردد. این نوزاد در سراسر زندگی خود به تزریق خون و مراقبت‌های پزشکی نیازمندند.

   

     تالاسمی بتا :

   تالاسمی مینور :

  تالاسمی مینور معمولا بدون علامت بوده و علایم بالینی واضح ندارند و بطور عمده در تست‌های چکاپ به صورت اتفاقی

  تشخیص داده می‌شوند. این افراد کم خونی مختصر (هموگلوبین بیش از 10) با سلولهای گلبول قرمز کوچک و کم رنگ

   (هیپوکروم میکروسیتر) دارند که معمولا مشکل‌ساز نمی‌باشد.

  تالاسمی مینور در نتیجه اختلال یکی از دو ژن سازنده زنجیره گلوبین بتا به وجود می‌آید که این ژن ناقص یا از پدر و یا از مادر به

   فرد به ارث رسیده است و به دنبال آن هموگلوبین A2 تا حدود %8-4 افزایش می‌یابد و گاهی افزایش هموگلوبین F در حدود

  %1-5 دیده می‌شود.

   تالاسمی بینابینی :

   در این حالت کمبود پروتئین بتا در هموگلوبین به اندازه‌ای است که منجر به کم خونی نسبتاً شدید و اختلالات قابل ملاحظه‌ای در

   سلامت  فرد نظیر بدفرمی‌های استخوانی و بزرگی طحال می گردد. در این مرحله طیف وسیعی از علائم وجود دارد. تفاوت کم بین

   علائم تالاسمی بینا بینی و فرم شدیدتر( تالاسمی ماژور) یا تالاسمی بزرگ می‌‌تواند گیج کننده باشد.

   بدلیل وابستگی بیمار به تزریق خون، فرد را در گروه تالاسمی ماژور قرار می‌‌دهند. بیماران مبتلا به تالاسمی بینابینی برای بهبود

   کیفیت زندگی و نه برای نجات یافتن، به تزریق خون نیازمند می باشند.

   

  تالاسمی ماژور:

   

  تالاسمی ماژور یا آنمی کولی به علت حذف یا جهش در هر دو ژن سازنده زنجیره بتا ایجاد می‌شود و به این ترتیب یا هیچ زنجیره

   

   بتایی ساخته نمی‌شود و یا به مقدار کمی ساخته می‌شود. در نتیجه بدن کمبود این زنجیره‌ها را با ساخت زنجیره‌های آلفا جبران

   

  می‌کند که این زنجیره‌های آلفای اضافی برای گلبولهای قرمز سمی هستند و با رسوب بر روی سلولهای گلبول قرمز باعث می‌شوند

   

   که گلبولهای قرمز در مغز استخوان و در داخل خون تخریب شده و زنجیره‌های آلفا در مغز استخوان رسوب می‌کنند. از طرفی به

   

   علت خونسازی غیر موثر ، مراکز خونساز خارج مغز استخوان ، ار جمله کبد و طحال شروع به خونسازی می‌کنند و بزرگ می شوند.

   

  بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور وقتی تولید Hbf پس از تولد افت می کند با کم خونی مواجه می شوند.

   

   

  بیماری معمولا بصورت کم خونی شدید در 6 ماهه اول زندگی کودک تظاهر می‌کند و درصورت عدم شروع تزریق خون

   

   

    مغز استخوان و مکانهای خونساز خارج مغز استخوان فعال و بزرگ شده و باعث بزرگی مغز استخوانها بخصوص استخوانهای

   

    پهن ( صورت و جمجمه) و بزرگی کبد و طحال می‌شوند.

  علایم بیماری

  ·         کم خونی شدید طوریکه برای بقاء بیمار تزریق مکرر خون لازم است.

  ·         افزایش حجم شدید مغز استخوان بخصوص در استخوانهای صورت و جمجمه ، چهره خاص افراد تالاسمی را ایجاد می‌کند

  ·         اختلال رشد دربچه‌های بزرگتر

  ·         رنگ پریدگی ، زردی و گاهی پوست ممکن است به دلیل رنگ پریدگی و یرقان و رسوب ملانین به رنگ مس در آید.

                                         

  + نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:24  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  بیماری کم خونی


  کم خونی یا آنمی (Anemia) به معنی کمبود تعداد گویچه‌های قرمز خون است. کم خونی دارای انواع مختلف است که می‌تواند به علت عدم سنتز هموگلوبین ، کمبود آهن در ساختار هموگلوبین ، دفع بسیار سریع یا تولید بسیار آهسته گلبولهای قرمز باشد.

  اطلاعات اولیه

  تقریبا تمامی اکسیژنی که در خون حمل می‌گردد، به هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز خون متصل می‌باشد. گلبولهای قرمز طبیعی انسان ، دیسکهای مقعرالطرفین کوچک با قطر 9 - 6 میکرومتر می‌باشند. این سلولها از سلولهای بنیادی پیش ساز به نام هموسیتوبلاستها در مغز استخوان ساخته می‌شوند. در طی فرایند بالغ شدن گلبولها ، سلولهای بنیادی تولید سلولهای دختری می‌نمایند که مقادیر زیادی هموگلوبین ساخته و سپس اندامکهای داخل سلولی مانند هسته ، میتوکندری و ... را از دست می‌دهند. فعالیت اصلی گلبول قرمز ، حمل هموگلوبین است که با غلظت بالا به صورت محلول در سیتوزول وجود دارد.

  اهمیت زیاد توالی اسید آمینه‌ای در تعیین ساختمانهای دوم ، سوم و چهارم پروتئینهای کروی و بنابراین اعمال بیولوژیک آنها به خوبی در بسیاری از بیماریهای خونی مانند کم خونی داسی شکل در انسان قابل شرح می‌باشد. از لحاظ ژنتیکی ، بیش از 300 نوع هموگلوبین شناخته شده در جمعیتهای انسانی وجود دارد. بیشتر این انواع ناشی از تفاوتهایی در یک ریشه اسید آمینه می‌باشند. در اغلب موارد این اثرات بر روی ساختمان و عملکرد جزئی بوده، ولی گاهی می‌تواند وخیم بوده و به بیماریهای خونی و کم خونی منجر شود.

  تاریخچه

  اولین قدم در درک ژنتیک امراض هموگلوبین در سال 1949 بوسیله "نیل" (Neel) برداشته شد. او نشان داد مبتلایان به اختلالات خونی که به مرض سلولهای داسی شکل معروف است نسبت به یک ژن که همین اختلال با شدت کمتر را در هر دو والد هتروزیگوس بوجود می‌آورد، به صورت هموزیگوس هستند. چند سال بعد (Pauling) و همکارانش مرض سلولهای داسی شکل را به عنوان نخستین بیماری مولکولی که در آن هموگلوبین غیر طبیعی باعث نقص می‌شد، تشخیص دادند. سپس اینگرام (Ingram) متوجه شد نقص هموگلوبین در مرض سلول داسی شکل در اثر جایگزینی فقط یکی از 287 اسید آمینه مولکول هموگلوبین است.

  ساختمان و عمل هموگلوبین

  هموگلوبین ناقل تنفسی در گلبولهای قرمز مهره‌داران و در برخی از بی‌مهره‌گان و در گره‌های ریشه خانواده نخود یافت می‌شود. مولکول دارای 4 قسمت است. هر واحد دارای 2 قسمت است: یک زنجیره پلی‌پپتید به نام گلوبین و یک گروه پروستتیک (غیر پروتئینی) به نام "هم" (Heme) که یک رنگدانه حاوی آهن است که با اکسیژن ترکیب شده و به مولکول قدرت انتقال اکسیژن می‌دهد. در تمام هموگلوبین‌ها قسمت "هم" یکسان است و تغییرات ژنتیکی فقط محدود به قسمت گلوبین می‌گردد.

  در هموگلوبین افراد بالغ قسمت پروتئینی مولکول از دو نوع زنجیره پلی‌پپتیدی ساخته شده: زنجیره آلفا دارای 141 اسید آمینه که ژن آن روی کروموزوم 16 قرار دارد و زنجیره بتا دارای 146 اسیدآمینه که ژن آن روی کروموزوم 11 قرار دارد. از نظر انتخاب طبیعی ، تعداد جایگزینیهای اسیدهای آمینه در ساختار هموگلوبین محدود است. فقط آن گروه از جایگزینی‌هایی که به عمل مولکول آسیبی نمی‌‌رسانند می‌توانند باقی بمانند. موضع اتصال آهن در انواع زنجیره‌های گلوبین انسان و دیگر گونه‌های مهره داران ثابت است. بیشتر هموگلوبین‌های غیر طبیعی در اثر جهشهای نقطه‌ای در ژنهای ساختمانی که ترتیب آمینو اسید را در یکی از زنجیره‌ها کد می‌کند اتفاق می‌افتد و بعضی دیگر در اثر مکانیزمهای مولکولی دیگر بوجود می‌آیند.

  آنمی ناشی از دفع خون

  بعد از خونریزی سریع ، بدن پلاسما را در ظرف 3 - 1 روز جایگزین می‌کند اما این امر یک غلظت پایین گویچه‌های سرخ خون را به جای می‌گذارد. اگر خونریزی دومی بوجود نیاید، غلظت گویچه‌های سرخ خون معمولا در ظرف 6 - 3 هفته به حد طبیعی باز می‌گردد. در خونریزی مزمن ، شخص بکرات نمی‌تواند مقدار کافی آهن از روده جذب کند تا هموگلوبین را به همان سرعتی که از دست می‌دهد، تشکیل دهد. در این حال گویچه‌های سرخ با هموگلوبین بسیار کم در داخلشان تولید می‌شوند و منجر به بروز آنمی هیپوکرومیک میکروسیتی می‌شوند.

  آنمی آپلاستیک

  آپلازی مغز استخوان به آن معنی است که مغز استخوان فاقد عمل طبیعی خود است. به عنوان مثال ، شخصی که در معرض تشعشع گاما از یک انفجار هسته‌ای قرار می‌گیرد ممکن است دچار تخریب کامل مغز استخوان و متعاقب آن در ظرف چند هفته مبتلا به آنمی کشنده شود. به همین ترتیب درمان بیش از حد با اشعه ایکس ، بعضی مواد شیمیایی صنعتی و حتی داروهایی که شخص ممکن است نسبت به آنها حساس باشد می‌توانند همین اثر را ایجاد کنند.

  آنمی مگالوبلاستی

  فقدان ویتامین B12، اسید فولیک و فاکتور داخلی مخاط معده می‌توانند منجر به تولید مثل بسیار آهسته اریتروبلاستها شوند. در نتیجه ، این سلولها بسیار بزرگ شده و شکلهای غیر عادی پیدا می‌کنند و مگالوبلاست نامیده می‌شوند. آتروفی مخاط معده یا در فقدان معده در نتیجه برداشتن کامل آن با عمل جراحی ایجاد می‌شود می‌تواند منجر به آنمی مگابلاستی شود. همچنین بیماران مبتلا به "اسپیروی معده" (Sprue) که در آن اسید فولیک ، ویتامین B12 و سایر ترکیبات ویتامین B به خوبی جذب نمی‌شوند غالبا دچار آنمی مگالوبلاستی می‌گردند. این گویچه‌ها دارای غشای شکننده هستند و به آسانی پاره شده و شخص را دچار کمبود تعداد کافی گویچه سرخ می‌سازند.

  آنمی همولیتیک

  بسیاری از ناهنجاریهای مختلف گویچه‌های سرخ که بیشترشان ارثی هستند، گویچه‌های سرخ را شکننده می‌سازند، بطوریکه هنگام عبور از مویرگها و به خصوص هنگام عبور از طحال به آسانی پاره می‌شوند و منجر به آنمی شدید می‌شوند. برخی از انواع این کم خونی به قرار زیر است.

  اسفروسیتوز ارثی

  در این بیماری گویچه‌های سرخ کوچک بوده و به جای اینکه به شکل صفحات مقعرالطرفین باشند، کروی هستند. این گویچه‌ها نمی‌توانند فشرده شوند، زیرا فاقد ساختمان کیسه‌ای شکل سست غشای گویچه‌های طبیعی هستند. این گویچه‌ها هنگام عبور از طحال حتی با یک فشار مختصر ، به آسانی پاره می‌شوند.

  آنمی داسی شکل

  این نوع کم خونی در حدود 0.3 درصد تا یک درصد در سیاه پوستان غرب آفریقا و آمریکا وجود دارد. گویچه‌ها محتوی یک نوع غیر طبیعی هموگلوبین به نام هموگلوبین S هستند که به علت زنجیره‌های بتای غیر طبیعی هموگلوبین ایجاد می‌شود. هنگامی که این هموگلوبین در معرض فشارهای کم اکسیژن قرار می‌گیرد، به صورت بلورهای درازی در داخل گویچه سرخ رسوب می‌کند. هموگلوبین رسوب کرده به شکل داس ، به غشا گویچه آسیب می‌رساند و غشا شکننده شده و آنمی شدید ایجاد می‌گردد.

  اریتروبلاستوز جنینی

  در این نوع کم خونی گویچه‌های سرخ RH مثبت جنینی مورد حمله آنتی‌ کورهای مادر RH منفی قرار می‌گیرند. این آنتی کورها ، گویچه‌ها را شکننده و منجر به پارگی شدید آنها می‌شوند و موجب می‌شوند که نوزاد با کم خونی شدید به دنیا بیاید. تشکیل فوق‌العاده سریع گویچه‌های سرخ جدید برای جبران گویچه‌های خراب شده که در اریتروبلاستوز جنینی بوجود می‌آید. موجب می‌شود که تعداد زیادی از انواع بلاستهای اولیه گویچه‌های سرخ به داخل خون آزاد شوند.

  تالاسمی

  تالاسمیها یک گروه متجانس از اختلالات سنتز هموگلوبین هستند که نقص پایه‌ای آنها در ساختمان مولکول نبوده بلکه کاهش در سنتز زنجیره‌های آلفا یا بتا می‌باشد. این اختلال باعث بهم خوردن توازن سنتز زنجیره گلوبین شده، و لذا زنجیره‌های گلوبین اضافی ته نشین می‌شوند، نتیجتا رشد و بقای گلبولهای قرمز به خطر می‌افتد. دو گروه اصلی تالاسمی شناخته شده است: تالاسمی آلفا که در آن سنتز زنجیره آلفا کاهش یا قطع می‌شود و تالاسمی بتا که در آن سنتز زنجیره بتا با مشکل رو به رو می‌شود.

  اثرات کم خونی بر روی سیستم گردش خون

  ویسکوزیته خون تقریبا بستگی کامل به غلظت گویچه‌های سرخ خون دارد. در آنمی شدید ویسکوزیته ممکن است به جای رقم طبیعی حدود 3 برابر به یک و نیم برابر ویسکوزیته آب سقوط کند. این امر مقاومت در برابر جریان خون را در رگهای محیطی کاهش می‌دهد و لذا مقدار بسیار زیادتری خون نسبت به حالت طبیعی در بافتها جریان پیدا کرده و به قلب باز می‌گردد. هیپوکسی ناشی از کاهش انتقال اکسیژن توسط خون موجب می‌شود که رگهای بافتی گشاد شوند و اجازه دهند که خون باز هم بیشتری به طرف قلب باز گردد و برون‌ده قلبی را افزایش دهد. یکی از اثرات کم خونی شدید ، افزایش شدید بار کاری قلب است.

  افزایش برون‌ده قلبی را افزایش دهد. یکی از اثرات کم خونی شدید ، افزایش شدید بار کاری قلب است.افزایش برون‌ده قلبی در آنمی تا حدود بسیاری از علایم آنمی را خنثی می‌سازد زیرا اگر چه یک واحد خون فقط بسیار کمی اکسیژن حمل می‌کند، سرعت جریان خون ممکن است به اندازه کافی افزایش یابد بطوری که تقریبا مقادیر طبیعی اکسیژن به بافتها رسانده شوند. اما هنگامی که شخص مبتلا به آنمی شروع به انجام فعالیت عضلانی کند قلب قادر به تلمبه زدن خون بیشتر نخواهد بود.در نتیجه هنگام فعالیت عضلانی که نیاز بافتها به اکسیژن را فوق‌العاده افزایش می‌دهد، هیپوکسی فوق‌العاده شدید بافتی بوجود آمده و غالبا نارسایی قلبی حاد به دنبال آن پیش می‌آید.

  درمان کم خونی

  مهمترین داروی کم خونی آهن و ترکیبات آهن است. آهن از طریق معده و روده جذب بدن شده و در کبد ذخیره می‌شود تا در ساختمان هموگلوبین بکار رود. آهن و ترکیبات آن مغز استخوان را وادار به ساختن گلبول سرخ می‌کند. داروی عصاره دیگر جگر توام با ویتامین B12 نیز برای کم خونی بسیار مفید است، به خصوص در کم خونیهای شدید.

  درمان کم خونی با خوراکی گیاهی

  • عسل: با خوردن عسل در مدت بسیار کمی به تعداد گلبولهای قرمز 25 - 8 درصد افزوده می‌شود.
  • پسته: پسته موجب افزایش خون می‌شود.
  • فندق: فندق خون افزای خوبی است و رنگ چهره را می‌گشاید.
  • دمکرده برگ با پوست سبز گردو ، موجب افزایش تعداد گلبولهای قرمز می‌شود.
  • عدس: یکی از مواد خوراکی افزایش دهنده گلبولهای قرمز خون است.
  • از مواد خوراکی دیگر می‌توان به این موارد اشاره کرد: نخود سبز ، زرد آلو ، گردو ، خرما‌ ، شلغم ، کلم و خوراک جو.
  + نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:14  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  ژنتیک مولکولی


  ژنتیک و زیست شناسی مولکولی دو موضوع کاملا مرتبط بهم هستند و اگر چه تفاوتهایی بین آنها موجود است، ولی بهتر است که آنها را در یک قالب مطرح کرد. به این دلیل اصطلاح ژنتیک مولکولی امروزه اغلب برای تشریح شاخه‌ای از زیست شناسی بکار می‌رود که مربوط به مطالعه همه جنبه‌های یک ژن است.
  img/daneshnameh_up/7/7b/b.Gen.4.gif

  دید کلی

  ماهیت مولکولی ماده ژنتیکی چیست؟ چطور اطلاعات ژنتیکی از یک نسل به نسل بعد با صحت بالا انتقال می‌یابد؟ تغییرات نادر در ماده ژنتیکی که ماده خام تکامل می‌باشد، چگونه ایجاد می‌شوند؟ چطور اطلاعات ژنتیکی نهایتا به شکل توالیهای اسید آمینه‌ای مولکولهای پروتئینی متنوع موجود در یک سلول زنده ، بیان می‌شود؟ و ... . واحد پایه اطلاعات در سیستمهای زنده ، ژن می‌باشد.

  از نظر بیوشیمیایی یک ژن به صورت قطعه‌ای از DNA تعریف می‌شود که اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد یک محصول دارای فعالیت بیولوژیک راکد می‌کند. محصول نهایی معمولا یک پروتئین است. ممکن است محصول ژنی وظیفه‌ای یکی از انواع RNA باشد. ذخیره ، حفظ و متابولیزم این واحدهای اطلاعاتی موضوعات بحث را در ژنتیک مولکولی تشکیل می‌دهند. پیشرفتهای اخیر در ژنتیک مولکولی ، منجر به مطرح شدن سه فرآیند اصلی در استفاده از اطلاعات ژنتیکی شده است.


  • اولین فرآیند ، همانند سازی DNA یا نسخه برداری از DNA مادری و تولید مولکولهای DNA با توالیهای نوکلئوتیدی یکسان می‌باشد.

  • دومین فرآیند سنتز RNA از روی DNA است، که طی قسمتهایی از پیام ژنتیکی کد شده در DNA دقیقا به صورت RNA ، نسخه برداری می‌شود.

  • سومین فرآیند ، ترجمه می‌باشد که به موجب آن پیام ژنتیکی کد شده در RNA پیک بر روی ریبوزومها به پلی‌پپتیدی با توالی مشخص از اسیدهای آمینه ترجمه می‌شود.  img/daneshnameh_up/e/e9/chromatn.2.jpg

  وقایع مهم در ژنتیک مولکولی تا سال 1944

  • شروع ژنتیک توسط گرگور مندل و با مقاله‌ای بود که وی در سال 1866 در مجموعه مقالات انجمن علوم طبیعی در مورد نخود فرنگی ، به چاپ رساند.
  • تا سال 1900 طول کشید تا سایر زیست شناسان مانند هوگو ، کورنس و شرماک اهمیت کار مندل را درک کنند و این علم پس از رکورد طولانی توالی دوباره یافت.
  • در سال 1903 ، ساتن پیشنهاد کرد که ژنها روی کروموزومها قرار دارند.
  • در سال 1909 ، یوهانس پیشنهاد کرد که عوامل مندلی ژن نامیده شدند.
  • در سال 1910 ، مورگان آزمایشهای زیادی بر روی مگس سرکه انجام داد.
  • در سال 1927 ، مولر کشف کرد که اشعه ایکس ایجاد موتاسیون (جهش) در مگس سرکه می‌نماید.
  • در سال 1941 ، بیدل و تاتوم پیشنهاد کردند که هر ژن فعالیت یک آنزیم را کنترل می‌کند.
  • در سال 1944 ، کتاب زندگی چیست توسط یک فیزیکدان به نام شرودینگر انتشار یافت.

  کشف ساختمان DNA

  شناخت امروزی ما در مورد مسیرهای اطلاعاتی از همگرایی یافته‌های ژنتیکی ، فیزیکی و شیمیایی در بیوشیمی امروزی حاصل شده است. لین شناخت در کشف ساختمان دو رشته مارپیچی DNA ، توسط جیمز واتسون و فرانسیس کریک در سال 1953 خلاصه گردید. فرضیه ژنتیکی ، مفهوم کد نمودن توسط ژنها را مشخص نمود. با استفاده از روشهای فیزیکی ، تعیین ساختمان مولکولی DNA بوسیله آزمایش انکسار اشعه ایکس ممکن گردید. شیمی نیز ترکیب DNA را آشکار نمود. ساختمان مارپیچی دو رشته‌ای DNA ، چگونگی نسخه برداری آن را نشان داد، نحوه تولید RNA و سنتز پروتئین از روی آن را شفاف کرد.  تصویر

  ژنها و کروموزومها

  ژنها قطعاتی از یک کروموزوم هستند که اطلاعات مورد نیاز برای یک مولکول DNA یا یک پلی پپتید را دارند. علاوه بر ژنها ، انواع مختلفی از توالیهای مختلف تنظیمی در روی کروموزومها وجود دارد که در همانند سازی ، رونویسی و ... شرکت دارند. کروموزومهای یوکاریوتی دارای دو توالی مهم تکراری DNA می‌باشند که عمل اختصاصی را انجام می‌دهند؛ سانترومرها که نقاط اتصالی برای دوک تقسیم هستند و تلومرها که در دو انتهای کروموزوم وجود دارند. کروماتین در یوکاریوتها به صورت واحدهای نوکلئوزومی قرار دارد.

  متابولیزم DNA

  سلامت DNA بیشترین اهمیت را برای سلول دارد که آن را می‌توان از پیچیدگی و کثرت سیستمهای آنزیمی شرکت کننده در همانند سازی ، ترمیم و نوترکیبی DNA ، دریافت. همانند سازی DNA با صحت بسیار بالا و در یک دوره زمانی مشخص در طی چرخه سلولی به انجام می رسد. همانند سازی نیمه حفاظتی است، بطوری که هر رشته آن به عنوان قالبی برای تولید رشته جدید DNA مورد استفاده قرار می‌گیرد. سلولها دارای سیستمهای متعددی برای ترمیم DNA هستند. توالیهای DNA در طی واکنشهای نوترکیبی ، در فرآیندهایی که شدیدا هماهنگ با همانند سازی یا ترمیم DNA هستند، نو آرایی می‌شوند.

  متابولیزم RNA

  رونویسی توسط آنزیم RNA پلیمراز وابسته به DNA کاتالیز می‌شود. رونویسی در چندین فاز ، شامل اتصال RNA پلیمراز به یک جایگاه DNA به نام پروموتور ، شروع سنتز رونویسی ، طویل سازی و خاتمه ، روی می‌دهد. سه نوع RNA ساخته می‌شود؛ RNA پیک که برای ساختن پلی پپتیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد. RNA ناقل که در انتقال اسیدهای آمینه بر روی ریبوزومها برای پروتئین سازی ، شرکت دارند و RNA ریبوزومی که در ساختار ریبوزوم شرکت دارند. این RNA ها به صورت پیش ساز ساخته می‌شوند که طی فرآیندهای آنزیمی بالغ می‌شوند.

  متابولیزم پروتئین

  پروتئینها در یک کمپلکس RNA پروتئینی به نام ریبوزوم ، با یک توالی اسید آمینه‌های خاص در طی ترجمه اطلاعات کد شده در RNA پیک ، سنتز می‌گردند. اسیدهای آمینه‌ای که توسط کدونهای RNA پیک مشخص می‌گردند، از کلمات سه حرفی نوکلئوتیدی تشکیل شده‌اند. برای ترجمه نیاز به مولکولهای RNA ناقل می‌باشد که با شناسایی کدونها ، اسیدهای آمینه را در موقعیتهای متوالی مناسب خود در داخل زنجیر پلی پپتیدی قرار می‌دهند. بعد از سنتز بسیاری از پروتئینها به موقعیتهای خاص خود در داخل سلول هدایت می‌شوند.  تصویر

  تنظیم بیان ژن

  بیان ژنها توسط فرآیندهایی تنظیم می‌شود که بر روی سرعت تولید و تخریب محصولات ژنی اثر می‌گذارند. بیشتر این تنظیم در سطح شروع رونویسی و بواسطه پروتئینهای تنظیمی رخ می‌دهد که رونویسی را از پروموتورهای اختصاصی مهار یا تحریک می‌کنند. اثر مهارکننده ها را تنظیم منفی و فعال شدن را تنظیم مثبت گویند. پروتئینهای تنظیمی ، پروتئینهای اتصالی DNA هستند که توالیهای اختصاصی از DNA را شناسایی می‌کنند. هورمونها بر روی تنظیم بیان ژن تأثیر دارند. موجودات یوکاریوت و پروکاریوت دارای مکانیزمهای متفاوتی برای تنظیم بیان ژنهای خود دارند.

  فناوری DNA نوترکیبی

  با استفاده از فناوری DNA نو ترکیبی مطالعه ساختمان و عملکرد ژن بسیار آسان شده است. جداسازی یک ژن از یک کروموزوم بزرگ نیاز دارد به، روشهایی برای برش و دوختن قطعات DNA ، وجود ناقلین کوچک که قادر به تکثیر خود بوده و ژنها در داخل آنها قرار داده می‌شوند، روشهایی برای ارائه ناقل حاوی DNA خارجی به سلولی که در آن بتواند تکثیر یافته و کلنیهایی را ایجاد کند و روشهایی برای شناسایی سلولهای حاوی DNA مورد نظر. پیشرفتهای حاصل در این فناوری ، در حال متحول نمودن بسیاری از دیدگاههای پزشکی ، کشاورزی و سایر صنایع می‌باشد.
  + نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:13  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  ژنتیک پزشکی و انسانی

  اینک ، زمان بسیار مهیجی در ژنتیک انسانی و پزشکی است. ژنتیک پزشکی ، نقش شناخته شده‌ای به عنوان تخصصی در طب پیدا کرده است که با تشخیص ، درمان و اداره اختلالات ارثی سروکار دارد.
  تصویر

  دید کلی

  این نظر که ژنتیک پزشکی صرفا مربوط به توارث خصوصیات جزئی ، سطحی و نادر است، جای خود را به درک نقش اساسی ژن در فرایندهای پایه زندگی داده است. ژنتیک پزشکی و ژنتیک انسانی ، در خط مقدم تحقیقات پیرامون تنوع و توارث انسانها قرار دارند، در حالی که در پیشرفت سریع زیست شناسی مولکولی ، بیوشیمی و زیست شناسی سلولی نیز نقش دارند و از آن بهره می‌برند. بویژه ، در دهه آخر قرن 20 و شروع قرن 21 شاهد آغاز پروژه ژنوم انسانی بوده‌ایم که تلاش هدفمند در جهت تعیین محتوای کامل ژنوم انسان است.

  ژنوم به زبان ساده به صورت مجموعه اطلاعات ژنتیکی گونه ما که در هر یک از سلولهای هسته‌دار بدن رمزگردانی می‌شود، تعریف می‌گردد. همگام با سایر موضوعات زیست شناسی نوین ، پروژه ژنوم انسانی از طریق فراهم سازی بینش اساسی در مورد بسیاری از بیماریها و پیشبرد تکامل ابزارهای تشخیصی به مراتب بهتر ، اقدامات پیشگیری کننده و شیوه‌های درمانی در آینده نزدیک ، در حال متحول کردن ژنتیک پزشکی و انسانی است. پس از کامل شدن ، پروژه ژنوم انسانی ، توالی کامل تمام DNA انسان را در دسترس قرار خواهد داد. آگاهی از این توالی کامل ، به نوبه خود شناسایی تمام ژنهای انسان را مقدور می‌سازد و نهایتا تعیین این موضوع را که چگونه تنوع در این ژنها در ایجاد سلامت و بیماری نقش دارد، امکان‌پذیر می‌سازد.

  تاریخچه

  در سال 1902 گارود (Garrod) و گالتون (Galton) ، که بنیانگذاران ژنتیک پزشکی نام گرفته‌اند، با بررسی آلکاپتون اوری اولین نمونه توارث مندلی در انسان را گزارش کردند. گارود در گزارش خود با تشکر از همکاریهای بیت سن (Bateson) زیست شناس ، نتیجه ازدواجهای فامیلی را در بوجود آمدن به اصطلاح خطاهای متابولیزم مادرزادی تاکید کرده بود. این اولین نتیجه روشن همکاری تحقیقی بین علم پزشکی و غیر پزشکی بود که تا به حال ادامه پیدا کرده و حاصل آن نیز پیشرفت سریع این علم می‌باشد.

  در اواخر دهه 50 قرن بیستم ، مطالعه علمی کروموزوم‌های انسان مقدور گشت و نقش نقایص کروموزومی در عقب افتادگی رشدی و ذهنی ، عقیمی و دیگر عوارض روشن شد. جدیدا تعیین نقشه کروموزومی ژنهای انسان بر روی کروموزوم‌ها مشخص شده است. توسعه و کاربرد علم ژنتیک نتایج سودمندی برای پزشکی بالینی داشته است.  تصویر

  اهمیت ژنتیک در تمام جنبه‌های پزشکی

  اگرچه ژنتیک پزشکی به صورت تخصصی شناخته شده در آمده است، واضحا آشکار شده که ژنتیک انسانی مفاهیم یکنواخت مهمی فراهم می‌سازد که مسیر تمام کارهای پزشکی را روشن و آنها را همسو می‌کند. برای بهره‌مند ساختن کامل بیماران و خانواده‌های آنها از دانش در حال گسترش ژنتیک ، تمام پزشکان و همکاران آنها در مشاغل بهداشتی نیاز به درک اصول پایه ژنتیک انسانی دارند.


  • وجود اشکال جایگزین یک ژن (آللها) در جمعیت ، پیدایش فنوتیپ‌های مشابه بوجود آمده از جهش و تنوع در جایگاههای ژنی مختلف ، اهمیت تعاملات ژنی _ ژنی و ژنی _ محیطی در بیماری ، نقش جهش پیکری در سرطان و پیری ، مقدور بودن تشخیص پیش از تولد ، امیدواری در زمینه ژن درمانی‌های قوی ، مفاهیمی هستند که امروزه در تمام کارهای پزشکی نفوذ پیدا کرده‌اند و در آینده فقط مهمتر خواهند شد.

  • یک جنبه از کار ژنتیک پزشکی که مربوط به تمام طب است، ارزش تاکید دارد: این علم نه تنها بر بیمار بلکه بر کل خانواده نیز متمرکز می‌باشد. تاریخچه جامع خانوادگی ، از گامهای اولیه مهم در تجزیه و تحلیل هر نوع اختلال است، صرفنظر از اینکه ژنتیکی بودن این اختلال شناخته شده یا ناشناخته باشد.

  • تاریخچه ژنتیکی ، از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند نقش حیاتی در تشخیص داشته باشد، ممکن است ارثی بودن یک اختلال را نشان دهد، می‌تواند اطلاعاتی پیرامون تاریخچه طبیعی یک بیماری و تنوع در بروز آن فراهم کند و می‌تواند طرح توارث را آشکار سازد. تشخیص یک بیماری ارثی ، تخمین خطر برای سایر افراد خانواده را مقدور می‌کند تا بتوان اداره و تدیبر مناسب ، پیشگیری و مشاوره برای بیمار و خانواده او در نظر گرفت.

  قوانین موجود در ژنتیک انسانی و پزشکی

  • ژنتیک ، موضوع پراکنده‌ای مرتبط با تنوع و توارث در تمام موجودات زنده است. در این حوزه وسیع ، ژنتیک انسانی ، داشن تنوع و توارث در انسان است. در حالی که ژنتیک پزشکی ، با زیرگروهی از تنوع ژنتیکی انسان که در کار طب و تحقیقات پزشکی حائز اهیمیت است، سروکار دارد.

  • در ژنتیک انسانی و پزشکی ، حوزه‌های متعدد جالبی وجود دارند که به صورت جهات گوناگون تکامل ژنتیک مشخص می‌شوند. حوزه‌های اصلی شناخته شده این تخصص عبارتند از:

   • مطالعه کروموزوم‌ها یا ژنتیک سلولی (Cytogenetics).

   • بررسی ساختمان و عملکرد هر ژن یا ژنتیک بیوشیمیایی و مولکولی.

   • مطالعه ژنوم، سازمان‌یابی و اعمال آن یا ژنومیک (genomics).

   • بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای انسانی و عوامل تعیین کننده فراوانی آللها یا ژنتیک جمعیت.

   • بررسی کنترل ژنتیکی تکامل یا ژنتیک تکامل.

   • استفاده از ژنتیک برای تشخیص و مراقبت از بیمار یا ژنتیک بالینی.

  • مشاوره ژنتیکی که اطلاعاتی پیرامون خطر ابتلا به بیماری را ارائه می‌دهد و در عین حال ، حمایت روانی و آموزشی فراهم می‌کند، به حرفه بهداشتی جدیدی تکامل پیدا کرده است که در آن تمام کادر مشاغل پزشکی ، خود را وقف مراقبت از بیماران و خانواده‌های آنها می‌کنند.

  • علاوه بر تماس مستقیم با بیمار ، ژنتیک پزشکی ، از طریق فراهم سازی تشخیص آزمایشگاهی ، افراد و از طریق برنامه‌های غربالگری (Screening) طراحی شده برای شناسایی اشخاص در معرض خطر ابتلا یا انتقال یک اختلال ژنتیکی ، جمعیت را مراقبت می‌کند.

  موضوعات اخلاقی در ژنتیک پزشکی

  موفقیتهای ژنتیک پزشکی ، با رشد موازی سطح نگرانی و اضطراب در مورد استفاده از دانشمان در جهت مفید (نه مضر) برای افراد ، خانواده‌هایشان و کل جامعه همراه بوده است. با شروع پروژه ژنوم انسانی در ایالات متحده ، کنگره آمریکا ، معضلات اخلاقی آسیب پذیری جدی جامعه بر اثر استفاده نادرست از این دانش بسیار توسعه یافته ژنتیک انسانی را شناسایی کرد.

  کنگره کاربرد بخشی از بودجه پروژه ژنوم انسانی آمریکا برای حمایت از تحقیقات و آموزش در زمینه‌های اخلاقی ، قانونی و اجتماعی (EISI) این پروژه را الزامی ساخت. برنامه‌های مشابهی در کشورهای دیگر نیز وجود دارند. تلاش (EISI) در جهت مطالعه اثر دانش بدست آمده از پروژه ژنوم انسانی در بسیاری از حوزه‌ها مانند کار طب و سایر حرفه‌های مراقبت بهداشتی ، وضع و ارائه سیاست عمومی ، قانون و آموزش می‌باشد.

  در هر بحثی از موضوعات اخلاقی در پزشکی ، سه اصل اساسی غالبا ذکر می‌شود: سودمندی ، احترام به خودمختاری فرد ، عدالت. وقتی این سه اصل در تعارض با یکدیگر باشند، موضوعات اخلاقی پیچیده‌ای بوجود می‌آید. نقش متخصصان اخلاقی پزشکی که در حد فاصل بین جامعه و ژنتیک پزشکی کار می‌کنند، سنجیدن تقاضاهای متعارض است که هر کدام بر پایه یک یا بیش از یک اصل اساسی فوق ادعای مشروعیت دارند.  تصویر

  آینده بحث

  در طی زندگی حرفه‌ای 40 ساله دانشجویان پزشکی و مشاوره ژنتیکی ، احتمالا تغییرات عمده‌ای در درک و کار بر روی نقش ژنتیک در پزشکی صورت خواهد گرفت. هر دوره‌ای می‌تواند دربر گیرنده تغییراتی بیشتر از تغییرات مشاهده شده ظرف بیش از 50 سال گذشته باشد. در طی این مدت ، حوزه ژنتیک از شناسایی ماهیت DNA به عنوان عامل فعال توارث تا آشکارسازی ساختمان مولکولی DNA و کروموزوم‌ها و تعیین رمز کامل ژنوم انسان تکامل پیدا کرده است. با قضاوت از روی سرعت زیاد اکتشافات فقط در دهه گذشته عملا مشخص می‌شود که ما صرفا در آغاز انقلابی در وارد کردن دانش ژنتیک و ژنوم به حوزه سلامت عمومی و کار پزشکی هستیم.
  + نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:9  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  هدف از مشاوره ژنتیکی

  هدف از مشاوره ژنتیکی ، ارائه اطلاعات و حمایت از خانواده‌های در معرض خطر داشتن اختلالات ژنتیکی یا خانواده‌هایی که هم اکنون دارای اعضای مبتلا به نقایص مادرزادی یا اختلالات ژنتیکی می‌باشند، است.

  دید کلی

  ژنتیک بالینی با تشخیص و اداره جنبه‌های طبی ، اجتماعی و روان شناختی بیماریهای ارثی سروکار دارد. همانند سایر حوزه‌های طب ، گذاشتن تشخیص صحیح و فراهم سازی درمان مناسب که باید شامل کمک به فرد مبتلا و اعضای خانواده او ، جهت درک ماهیت و پیامدهای اختلال باشد، ضروری است. به هر حال وقتی شک به ارثی بودن یک اختلال وجود دارد، بعد دیگری هم به آن اضافه می‌شود، نیاز به اطلاع دهی به سایر اعضای خانواده در مورد خطر برای آنها و شیوه‌های موجود برای تغییر دادن این مخاطرات.

  همان گونه که خصوصیت منحصر به فرد بیماری ژنتیکی ، تمایل آن به عود در داخل خانواده‌هاست، جنبه منحصر به فرد مشاوره ژنتیکی ، تمرکز آن نه تنها بر بیمار اولیه ، بلکه بر اعضای خانواده بیمار ، هم در حال حاضر و هم در آینده می‌باشد. مشاوره ژنتیکی که از فعالیتهای محوری در ژنتیک پزشکی است، نه تنها با اطلاع دهی به بیمار و خانواده‌اش ، بلکه با ایجاد مشاوره جهت‌دار از نظر روان شناسی برای کمک به سازگار شدن افراد و تطابق با تاثیرات اختلال در خانواده سروکار دارد.

  روند مشاوره ژنتیکی

  استانداردهای تعیین شده مراقبت پزشکی مستلزم آن هستند که ارائه دهندگان خدمات ژنتیکی شرح حالی بدست آورند که شامل اطلاعات خانوادگی و نژادی باشد. در مورد مخاطرات ژنتیکی بیماران و اعضای خانواده‌شان به آنها توصیه‌های لازم را ارائه کنند. آزمایش ژنتیکی یا تشخیص پیش از تولد ، در صورت لزوم ، پیشنهاد دهند و درمان گوناگون یا راههای اداره و تدبیر جهت کاستن خطر بیماری را ذکر کنند.

  مشاوره ژنتیکی ، محدود به ارائه اطلاعات و محاسبه خطر بیماری نیست، بلکه نوعی روند ارتباطی است. توانایی تعریف و تعیین موضوعات روانی _ اجتماعی پیچیده مرتبط با نوعی اختلال ژنتیکی در یک خانواده ، نقش مرکزی را در این کار ایفا می‌کند. توجه به این موضوعات ، احتمالا به موثرترین وجه از طریق تماس دوره‌ای با خانواده در طول زمان و با مرتبط شدن موضوعات پزشکی یا اجتماعی با زندگی افراد مبتلا ، انجام می‌شود.

  کاربردهای رایج مشاوره ژنتیکی

  • فرزد قبلی مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی متعدد ، عقب ماندگی ذهنی یا نوعی نقص مجزای مادرزادی مانند نقص لوله عصبی ، کام شکری و ... .

  • سابقه یک بیماری ارثی مانند فیبروز کیستیک ، سندرم x شکننده یا دیابت.

  • تشخیص پیش از تولد برای سن بالای مادر یا موارد دیگر.

  • بیماری کم خونی

  • برخورد با تراتوژنها ، مانند مواد شیمیایی شغلی ، داروها و الکل.

  • سقط مکرر جنین یا ناباروری.

  • بیماری ژنتیکی یا اختلال تازه تشخیص داده شده.

  • پیش از انجام آزمایشهای ژنتیکی و پس از دریافت نتایج ، خصوصا وقتی برای استعداد به اختلالات با تظاهر دیررس مانند سرطان یا بیماریهای عصبی ، آزمایش صورت می‌گیرد.

  • به عنوان پیگیری برای یک آزمایش مثبت نوزادی ، مثلا در مورد بیماری فنیل کتونوریا.

  نقش مشاوران ژنتیک

  • خدمات مشاوره ژنتیکی بطور روزافزونی ، توسط مشاوران ژنتیک ارائه می‌شود که افراد صلاحیت‌دار آموزش دیده در زمینه ژنتیک و مشاوره هستند و به عنوان اعضای یک تیم مراقبت سلامت همراه با پزشکان متخصص ژنتیک یا سایر پزشکان متخصص (مثلا در کار مامایی ، درمانگاه ارتوپدی یا درمانگاه سرطان) خدمت می‌کنند.

  • مشاوران ژنتیک ، نقش ضروری در ژنتیک بالینی دارند و در بسیاری از جنبه‌های تحقیق و اداره مشکلات ژنتیکی شرکت دارند. مشاوره ژنتیک ، اغلب اولین نقطه تماس بیمار با خدمات ژنتیک بالینی است که مشاوره ژنتیکی مستقیم برای مشاوره کننده‌ها انجام می‌دهد، به بیماران و خانواده‌هایشان در مواجهه با بسیاری از موضوعات روانی و اجتماعی که در طی مشاوره ژنتیک ایجاد می‌شوند، کمک می‌کند و نقش حمایتی خود را ادامه داده ، به عنوان منبع اطلاعات پس از اتمام تحقیقات و مشاوره رسمی عمل می‌کند.

  • مشاوران همچنین در حوزه آزمایش ژنتیکی بسیار فعال هستند. این افراد رابطه بسیار نزدیکی بین پزشکان ارجاع دهنده ، آزمایشگاههای تشخیصی و خود خانواده‌ها برقرار می‌کنند. تجربه خاص آنها برای آزمایشگاههای بالینی بسیار باارزش است. زیرا توضیح و تفسیر آزمایشهای ژنتیکی برای بیماران و پزشکان ارجاع دهنده ، اغلب نیاز به دانش پیچیده ژنتیک و ژنومیک و نیز مهارتهای خوب ارتباطی دارد.

  تعیین خطر عود

  برآورد خطر عود ، موضوعی محوری در مشاوره ژنتیکی و بطور ایده‌آل ، بر پایه آگاهی از ماهیت ژنتیکی اختلال مورد نظر و شجره خانواده خاص مورد مشاوره ، استوار است. عضوی از خانواده که قرار است خطر ابتلای او به نوعی اختلال ژنتیکی تعیین شود، معمولا از بستگان فرد بیمار است، مانند خواهر یا برادر فرد مبتلا.

  وقتی توارث تک ژنی اختلالی مشخص باشد، خطر عود برای اعضای خاص خانواده را معمولا می‌توان از روی اصول پایه مندلی تعیین کرد. برخلاف اختلافات تک ژنی ، مکانیزمهای زمینه‌ای توارث اکثر اختلالت کروموزومی و صفات پیچیده نامشخص است و برآورد خطر عود بر پایه تجربیات قبلی صورت می‌گیرد. وقتی فنوتیپ خاص خطر نامعین دارد و یا می‌تواند ناشی از علل گوناگون با فراوانی‌های مختلف و خطرهای بسیار متفاوت باشد، برآورد احتمال ابتلا ، خطرناک است.

  برآورد خطر وقتی ژنوتیپها مشخص باشد

  ساده‌ترین برآوردهای خطر ، مربوط به خانواده‌هایی می‌شود که ژنوتیپهای تمام اعضای خانواده شناخته شده یا قابل استنباط باشند. به عنوان مثال ، اگر هر دو عضو یک زوج حامل هتروزیگوت نوعی اختلال آتوزومی مغلوب باشند و علاقه‌مند باشند احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتلا به این اختلال را بدانند، خطر (احتمال) توارث بیماری برای فرزندشان ، 4/1 در هر بارداری است. حتی اگر زوج مربوطه ، 6 فرزند سالم بعد از کودک مبتلا داشته باشند، خطر در بارداری‌های بعدی ، هنوز 4/1 برای هر بارداری است.

  مشاوره ژنتیکی برای هم خونی

  زوجهای هم خون (خویشاوند) ، گاهی درخواست مشاوره ژنتیکی پیش از بچه‌دار شدن می‌کنند، زیرا انتظار افزایش خطر نقایص مادرزادی در فرزند خود را دارند. دو نکته مهم باید به چنین زوجهایی توضیح داده شود: اول اینکه خطر نسبی تولد فرزند غیر طبیعی برای والدین خویشاوند بیشتر از غیر خویشاوند است. دوم اینکه هر زوجی ، چه هم خون و چه غیر هم خون ، که فرزندی مبتلا به نوعی اختلال آتوزومی مغلوب به دنیا می‌آورند، با 25 درصد خطر ابتلا در بارداری‌های بعدی خود مواجه هستند.

  پیشگیری از عود در خانواده‌ها

  در مورد بسیاری از خانواده‌هایی که به دنبال مشاوره ژنتیکی هستند، یکی از اهداف اصلی ، تعیین خطر عود برای بیماری قابل توارث در فرزندان آنها و یادگیری راههای موجود برای پیشگیری از عود اختلال ژنتیکی خاص مورد نظر است. اگرچه تشخیص پیش از تولد ، یکی از رویکردهایی است که اغلب می‌توان به خانواده‌ها ارائه داد، به هیچ وجه ، راه حل همگانی برای خطر مشکلات ژنتیکی در فرزندان محسوب نمی‌شود. سایر اقدامات برای اداره عود اختلال عبارتند از:


  • آزمایشهای ژنتیکی (تعیین کاریوتیپ ، تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی ، یا تجزیه و تحلیل DNA) گاهی به زوجهای دارای سابقه خانوادگی نوعی اختلال ژنتیکی اطمینان می‌دهد که خود آنها در معرض خطر افزایش یافته داشتن فرزندی مبتلا به نوعی بیماری ژنتیکی خاص نیستند. در موارد دیگر ، چنین آزمایشهایی نشان می‌دهد که این زوج در معرض خطر هستند.

  • اگر والدین تصمیم به داشتن بچه‌های بیشتر ندارند یا مصمم هستند که اصلا بچه‌دار نشوند، می‌توانند از راههای پیشگیری از بارداری یا سترون سازی استفاده کنند.

  • برای والدینی که یک یا بیش از یک فرزند می‌خواهند، پذیرش کودک ، یک راه امکان‌پذیر است.

  چشم انداز

  در آینده با گسترش پایه دانش ژنتیک پزشکی ، دامنه مشاوره ژنتیکی متناسبا افزایش خواهد یافت. چالش مربوط برای پزشکان ، تعیین اهمیت مشاوره ژنتیکی در کار طبابت ، درک اساس علمی آن و آگاهی از محدودیتهای دانشهاست. در اینجا اخطارات «ویلیام اسلر» را بازگو می‌کنیم که در یک زمینه بالینی نوشت، اما می‌توانست در مورد احتمالات ژنتیکی نیز توضیح دهد: « خطاهای قضاوت ، پیوسته به بروز مندی هستند که عمدتا شامل احتمالات متعادل می‌باشند.»
  + نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:8  توسط دكتر احمد ابراهیمی  | 

  یک توصیه به زوجین و پدر و مادران جوان

   

  مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری . حین بارداری یکی از اقدامات موثر جهت پیشگیری از بروز یکسری از معلولیتهای ارثی و مادر زادی است.

  در این راستا مشاوره در مورد بیماری های ارثی مانند عقب ماندگی ذهنی، اختلال رشد، تالاسمی و نیز نازایی و ناباروری و سقط مکرر در یک زوج و یا خانواده آنها می تواند کمک کننده باشد.

  در حاملگی در سنین بالای 35 سال باتوجه به ارتباط مشخص بین بروز یکسری اختلالات کروموزومی در جنین از جمله سندرم داون (منگولیسم) با سن بالای مادر، آزمایشات ژنتیکی از جمله آمنیوسنتز، نمونه گیری از جفت، تریپل تست و ... توصیه می شود.

  در مواردیکه نوع بخصوصی از یک سرطان یا بیماری قلبی یا دیابت در یک خانواده مشاهده می شود رشم شجره فامیلی و بررسی و مشخص نمودن افراد در ریسک خطر اقدامی مفید و لازم است.

  گاه مادر باردار در حین حاملگی با افراد یا داروهای خطرناک و یا اشعه های یونیزان تماس پیدا می کند که می توانند منجر به بروز نقائص مادر زادی غیر قابل بازگشت در جنین شود مانند سرخجه مادر زادی، سندرم جنین الکلی، نقص شنوایی جنین و.... همچنین در مواردی از قبیل سقطهای مکرر، بروز ناهنجاریهای مادرزادی، بیماریهای عصبی عضلانی مزمن، اختلالات متابولیک و دسیمورفی که شامل ظاهر غیر عادی در صورت و اندامها و یا کل بدن می باشد، مشاوره ژنتیک امری اجتناب ناپذیر است.

  + نوشته شده در  سه شنبه نهم مرداد ۱۳۸۶ساعت 15:6  توسط دكتر احمد ابراهیمی  |